Харам ли е музиката?

Отговор:
Съществуват два вида сима- позволена и забранена. Някои (невежи хора) превеждат думата “сима”, като “музика” [думата за музика не се нарича сима, а гъна] и си мислят, че има видове музика и музикални инструменти, които са позволени от исляма. Всички изредени по-долу писания са взети от книгите на ислямските учени, като в края на всяка извадка е изписан източникът от който произлиза. В текста няма нито една лична дума или мисъл внесена от нас.

Певческо изпълнение с красив глас, без музикален съпровод – се нарича сима. Когато е налице и музикален съпровод, тогава се нарича гъна [музика]. Изпълняването и слушането на гъна е харам.  (Дурр-ул-меариф)

Ислямските учени са казали, че изразът “лехв-ел хадис”, споменат в 6-и айет на сура Люкман, означава “музика и музикални инструменти”. Хазрети Ибни Месуд се е заклел и казал, че под “лехв-ел хадис” се има предвид музиката и музикалните инструменти. (Тефсир-и иб-ни кесир, Тефсир-и медарик) [Какво може още да се каже за неуките, които не вярват в големци като Ибни Месуд “радияллаху анх”?]

В тефсира “Мевахиб-и алиййе” свещеният айет за лехв-ел хадис е разяснен така:
“Благовести (предупреди) с огъна на Джехеннема онези, които пишат измислени истории и наемат певици, за да накарат всички да слушат техните песни и да ги отвлекат от слушане на Коран-и керим!” (Мевакиб тефсири)

В един хадис-и шериф се казва:
“Три лехва са батъл (заблуда).” (Дейлеми)

Казано е така, защото лехв-ът означава игра, забавления и музика.
Муфессирите казват, че под обръщението “Вестеф-зиз…би савтике” [Подбуждай с гласа си] към шейтана се има предвид “Подбуждай с музика и музикални инстру-менти” и че този свещен айет забранява всякакви музикални инструменти и изпълнения. (Шейхзаде)

Муфессирите са разтълкували 70-и айет на сура Енам по следния начин: “Отстрани се от онези, които взеха своята религия за игра и забавление [с песни и музика].”

“Нима на тези вест [Коран-и керим] се чудите? И се смеете, а не плачете и нехайно (с гафлет) се забавляватe.” [Неджм 59-61]

В тефсира “Медарик” се казва, че “ентум самидун” се тълкува така: Когато чуят, че се чете Коран-и керим, само и само, за да не го изслушат, те започват теганни [музика, песни] и игри, танци.” Ибни Аббас и хазрети Му-джахид са казали, че тук се има предвид музиката. (Ига-сет-ул-Лехфан)

В Коран-и керим по смисъл се казва:

“Подчинете се на заповедта на Пейгамбера, отбягвайте онова, което ви възбрани!” (Хашр:7)

“Онзи, който се подчини на Пророка, ще се е подчинил на Аллах.” (Ниса:80)

“Пейгамберът сторва халял красивите неща, а сторва харам скверностите (противните неща).” (Араф:157)

“Когато те сторят съдник за възникнал спор помежду им, те няма да са повярвали, докато не приемат без възражение твоето отсъждение.” (Ниса:65)

“Ние ти [на Ресулюллах алейхиселям] низпослахме Корана, за да го разясниш на хората.” (Нахл:44)

Сега нека да видим как Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е разяснил горепосочените свещени айети (за музиката):
“Първият, извършил теганни, е шейтанът.” (Таберани)
“Шейтанът се присламчва към онзи, който извиси глас с гъна.” (Дейлеми)
“Меляикетата (ангелите) на милостта не влизат там, където има джерес [чан, звънец, дрънкалка].” (Несаи)
“Меляикетата на милостта не се доближават до керван, в който има куче и чан.” (Муслим, Ебу Давуд, Тирмизи)
“Джересът е мизмарът на шейтана.” (Муслим, Ебу Давуд, Несаи) [С мизмар се обозначават всички музикални инструменти.]
“Харам е да се слуша и гледа в лицето на певица. Нейните пари също са харам. Чиято плът е хранена с харам, той заслужава огъня на Джехеннема.” (Таберани)
“Ще дойде време, когато част от моята общност, ще приеме за халял прелюбодеянието, обличането на коприна, алкохола и мизмара (т.е. музиката и музикалните инструменти).” (Бухари)
“Музиката отваря пътя за прелюбодеянието.” (Мектубат-и Раббани 3/41)
“Музиката поражда двуличие в сърцето.” (Бейхаки)
“Както водата кара тревата да расте, така и музиката, игрите и забавленията карат двуличието в сърцето да расте. Кълна се в Аллах, че както водата кара тревата да расте, така и Коран-и керим и зикирът карат имана в сърцето да расте (т.е. да се усили).” (Дейлеми)
“Моят Раб стори за мен харам алкохола, хазарта, тарамбуката и жените певици.” (Имам Ахмед)
“Расулюллах забрани да се припечелват пари с музикални инструменти.” (Бегави)
“Част от моята общност ще назове видовете алкохол с други имена и ще пие от тях. Ще се веселят с певици и музикални инструменти. Аллаху теаля ще ги потопи в земята и ще ги превърне в прасета и маймуни.” (Ибни Мадже)
“Когато се появят тези пет неща, моята общност ще е заслужила гибелта: Пропроклинане един на друг; пиене на алкохол; носене на коприна; музика; и задоволяване на мъже с мъже и жени с жени.” (Дейлеми, Хаким)
“Аз бях изпратен и за да унищожа мизмарите (музикалните инструменти) и идолите.” (Имам Ахмед, Ебу Нуайм, Ибни Неджар)
“Иблис (шейтанът), когато слезе на земята, каза: “О, Господи! Дай ми дом!” “Нека хамамите да са твоят дом!” – му беше отвърнато на него. После поиска храна. “Твои са храните, изядени без Бесмеле!” – му беше казано на него. Поиска муеззин. “Мизмарите (музикалните инструменти) са твои” – му беше казано на него. – “Нека татуировките да са твоето писание, лъжите да са твоите хадиси, гледачите и ясновидците да са твоите пратеници, а жените да са твоят капан.” (Ибни Еби-д-дунйа, Ибни Джерир)

“Когато шейтанът попита: “Коя е моята книга?”, му беше отговорено така: “Твоята книга е татуировката, твоето питие са опияняващите неща, твоите муеззини са мизмарите, а твоите месджиди са пазарите.” (Таберани)

“Два вида гласове са прокълнати: да се ползва мизмар (т.е. да се свири, пее музика), когато се спечелят блага; да се стене (т.е. да се плаче на висок глас), при застигнала беда.” (Беззар)
“Неща, които причиняват гнева на Аллаху теаля, са: Яденето преди да се огладнее; Спането, когато няма нужда от сън; Смехът, когато няма нищо странно; Звучното ридаене, при застигнала беда; мизмар (да се свири на музикални инструменти), когато  дойдат блага.” (Дейлеми)
“Когато броят на певиците се увеличи и започне да се пие навсякъде алкохол, ще започнат потъвания на земни маси и от небето ще завалят камъни.” [Тирмизи, Ебу Давуд, Ибни Мадже, Имам Ахмед]
“Побързайте в изпълненията на праведните дела преди да са настанали следните неща (времена): Преди разпуснатите да застанат начело; преди силите за сигурност да се увеличат; преди разпоредбите да започнат да се издават с рушвет; преди да започне да се подценява убийството; преди да се прекъсне посещението на роднините; преди Коранът да започне да се чете с мизмари; преди онези, които четат Коран-и керим сякаш пеят песен, да застанат отпред.” (Таберани)
“Когато Коран-и керим започне да се чете с мизмари, умри ако можеш да умреш.” (Таберани)
“Аллах проклина онези, които четат Коран-и керим с мизмари [с музикални инструменти и високоговорители].” (Мусамере)
“Когато започнат да се вършат тези петнадесет неща, моята общност ще бъде подложена на беди:
1- Когато се измени на повереното.
2- Когато повереното се приеме за плячка.
3- Когато зекятът се приеме за загуба.
4- Когато мъжът се подчини на своята жена.
5- Когато детето въстане срещу своите родители.
6- Когато човек се подчини на своя приятел.
7- Когато се причини страдание на бащата.
8- Когато на събрания се заговори на висок глас.
9- Когато най-позорният човек застане начело.
10- Когато започне да се проявява добро поведение към този, от чието зло се опасяват хората.
11- Когато започне да се пие алкохол навсякъде.
12- Когато мъжете облекат коприна.
13- Когато броят на певиците се увеличи.
14- Когато музикалните инструменти се разпространят.
15- Когато дошлите по-късно започнат да кълнат и хулят предишните учени.” (Тирмизи)
“Прелюбодеянието на окото е гледането (към харама). Прелюбодеянието на ухото е слушането (на харама).” (Муслим)
В един хадис-и шериф е съобщено, че Расулюллах е премахнал чановете (звънците) от вратовете на камилите, въпреки че те не провокират страстта. Меляикетата на милостта не влизат на места, където има чан (канбани, звънци). Щом положението е толкова сериозно, трябва да се помисли колко ще е опасно да се слуша музика и свири на музикални инструменти. В един от хадис-и шерифите, поместен в книгата “Четиридесет благословени хадиса” на шейх-ул-ислям хазрети Ахмед ибни Кемал ефенди, се казва:

“Аз бях изпратен, за да счупя мизмарите и убия прасетата.” Думата мизмар визира всякакви видове музикални инструменти. Този свещен хадис забранява всички видове музикални инструменти и яденето на свинско месо.
“Когато хазрети Ебу Бекр е видял две малки наложници да налагат дайре и пеят песни, той ги е смъмрил и им е казал: “Нима свирите на музикалния инструмент на шейтана?” (Бухари)

Хазрети Омер е видял един човек, който е пеел сред хора с ихрам, и му рекъл: “Нека Аллах да не приеме твоя ибадет!” (Ибни Еби-д-дунйа)

Енес бин Малик “радияллаху анх” е казал: “Най-мръсната печалба е тази припечелена от пеене и свирене на музикални инструменти.” (Ибни Еби-д-дунйа)

Ибни Аббас “радияллаху анх” е казал: “Музикалните инструменти са харам.” (Бейхаки)

Когато майка ни Аише “радияллаху анха” е видяла човек, който е пеел в един дом, тя е заповядала да го изкарат оттам и казала: “Жалко за теб! Този човек е шетан, изкарайте го навън!” (Бухари)

Хазрети Фудайл бин Ияд е казал: “Музиката и песните са подстрекателите на прелюбодеянието.” (Ибни Еби-д-дунйа)

Хазрети шейх Мухаммед Ребхами е казал: “Свиренето на саз, тамбурина, деф, ней и други музикални инструменти е равносилно на неподчинение към заповедите на Аллаху теаля.” (Рияд-ун-Насихин)

Хазрети имам Ша’рани е казал: “В хадис-и шериф, предаден в книгата “Невадиру’л Усул” на Хаким-и Тирмизи, се казва: “Който надава ухо на песните, на него няма да му бъде позволено да слуша руханиите?” “О, Расуляллах! Кои са руханиите?”, попитали слушателите. -“Четците (певците) на обитателите на Дженнета” – отвърнал Той алейхиселям.” (Мухтасар-и Тезкире-и Куртуби)

Имам Биргиви е казал: “Ушите трябва да бъдат пазени от слушане на саз (китара).” (Рисале-и Биргиви)

Дори безмезхебникът Ибни Теймия е казал: “Песните и музиката са от най-ефективните неща за подбуждане на дяволските чувства.” (Меджму-ул Фетава)

Песните са забранени от Корана и Сунната. (Имам Куртуби)

Има иджма (единодушие сред ислямските учени) по отношение на забраната на песните и музиката. (Ибни Салях)

Хазрети имам Раббани “куддисе-сирух” казва: “Имам Зияеддин Шами в своята книга “Мултекат” казва: “Никой учен не е казал, че правенето на теганни е мубах.” (Мектубат: 266-о писмо)

“Харам е да се изпълнява Коран-и керим в съпровода на музикални ноти.” (Беззазиййе)

“Ислямските учени единодушно са съобщили, че свиренето на музикални инструменти е харам.” (Макамат-и Мазхериййе)

“Онзи, който чете Коран-и керим, свирейки музикални инструменти или сред игри, става кяфир.” (Тергиб-ус-салят)

Хазрети имам Мунави, разяснявайки хадис-и шерифа “Оповестете за никяха (брака) на всички! Изпълнете го в джамията и налагайте по деф”, казва: “В месджидите не може да се налага по деф (дайре). Хадис-и шерифът повелява да се налага  по деф извън месджида, а да се прави никях вътре в него.” (Хадика)

Щом не е джаиз да се удря на деф (дайре) в месджидите, то свиренето на други музикални инструменти, абсолютно не би било джаиз (позволено). За жените е позволено да използват дайрета на сватби. (Редд-ул-мухтар)

Харам е да се върти, да се удря на тамбурина и да се свири на ней (флейта) и саз (китара) така, както правят съвременните тарикатчии. (Шерх-ът на Тахтави)

Трябва наново да се изпълни намаза, който е бил воден от имам, правещ теганни. (Халеби)

Музиката, наречена тасаввуфска, не е от исляма. Музиката е храна за нефса и отрова за душата. Тя почерня сърцето. (Дурр-ул меариф)

Слушането на всякакви музикални инструменти е харам. (Фетава-и Беззазиййе, Хадика, Ахляк-и аляиййе)

Музиката е голям грях във всички религии. (Дурр-ул-мунтека)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: