Книга за намаза (Китаб’ус селят)

Книга за намаза (Китаб’ус селят)

Намазът е фарз (задължение) за всеки мюсюлманин. В тази книга се съдържат знания за условията на вярата; ехл-и суннетското вероубеждение; ибадетите (служенията) – абдест, намаз, орудж, гюсул и тейеммум. (Книгата съдържа укази от мезхебите Малики, Ша’фи и Ханбели, но основно е предназначена за Ханефи)

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Книга за намаза (Китаб'ус селят)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: