Наставления за мюсюлманина

Наставления за мюсюлманина В книгата се дава информация за появата, разпространението, зверствата и еретичните убеждения на уахабитите. Освен това са разгледани теми като виляйет, тасаввуф, … продължение … »

Прочети ...

О, Синко (наставления)

О, Синко (наставления) Превод на оригиналната книга, “Ейюхел велед” написана на арабски език от големият ислямски учен имам Газали “рахметуллахи алейх”. Книгата е във вид … продължение … »

Прочети ...

Пътят към Дженнета (Мифтах-ул-Дженнет)

Пътят към Дженнета (Мифтах-ул-Дженнет) Малка книга-илмихал, предаваща знания за основните служения и правилното вероизповедание. Съдържа много ценни знания за пътя водещ към задоволството на Аллаху … продължение … »

Прочети ...

Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) – Втора част

Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие)   Втора част Обемиста и пълноценна книга с информация, непроменена през вековете от момента на низпославането на исляма. Описва … продължение … »

Прочети ...

Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) – Първа част

Обемиста и пълноценна книга с информация, непроменена през вековете от момента на низпославане на исляма. Описва и подкрепя с доказателства най-благоразумния начин на живот за човечеството и как да се следва ехли суннитското учение. Книгата представлява пълен справочник, посочващ пътя към земно и отвъдно щастие. Съдържа преводи на непроменените писма на ислямските учени и изобилства от полезна информация.

Прочети ...

Признанията на Английския шпионин

Документална книга от записки и секретни документи, предоставени от извършилият строго секретна дейност, британски мисионер на име Хамфър, на който е била възложена задачата да извърши шпионска дейност в Египет, Ирак, Иран, Хиджаз и Истанбул. Книгата разкрива истинската същност и плановете на Англия за унищожаване на исляма.

Прочети ...

Съдният ден и Отвъдният живот

Описание на състоянията, през които преминава тялото и духът в момента на смърт; гробният живот и предстоящите събития в Съдния ден.

Прочети ...

Книга за намаза (Китаб’ус селят)

Намазът е фарз (задължение) за всеки мюсюлманин. В тази книга се съдържат знания за условията на вярата; ехли суннетското вероубеждение; ибадетите (служенията) – абдест, намаз, орудж, гюсул и тейеммум.

Прочети ...

Животът на Любимия ми пророк Мухаммед ‘салляллаху алейхи ве селем’

Описва подробно живота на последния пророк на Аллаху теаля – най-високопоставения сред всички пророци – Мухаммед “алейхисселям”; неговата нравстеност, поведение, навици и чудеса.

Съдържа информация събрана от близо 86 книги.

Прочети ...

Защо станаха мюсюлмани?

Тази част е подготвена като допълнение към книгата “Ислямът и християнството”. Съдържа слова на прочути личности, които не са родени мюсюлмани, а впоследствие, възхищавайки се на ислямската  религия, са приели вярата в Аллаху теаля.

Прочети ...

Ислям, Християнство и Юдаизъм

Подробно разглежда факти относно днешните копия на Теврата и Евангелието; доказва, че Коран-и керим е словото на Аллаху теаля; разяснява историческото развитие на трите основни религии; сравнява исляма, християнството и другите религии; отговаря на въпроса “Има ли философия в исляма?”; доказва, че напредването в науката е фарз (задължение) за мюсюлманите.

Прочети ...

Ислям и Християнство

Книгата съдържа информация за вярата в съществуването на Аллаху Теаля;   знания относно пророците, религиите и книгите (Инджилът на Варнава, Евангелието и Тората); обяснения относно това защо ислямът отменя предишните небесни религии (религиите на Муса “алейхисселям” и Иса “алейхисселям”); отговори на критиките към исляма и знания за превръщане в истински мюсюлманин.

Прочети ...

Вярата нужна на всеки

Оригиналната книга е на персийски език и носи името “Итикаднаме”. Тя е написана от Хазрети Мевляна Халид ал-Багдади, който е било проницателен учен в религията ислям и специалист в науката тасаввуф. В произведението са обяснени петте основи на исляма и шестте условия на вярата (иман); опровергават се противниците на исляма и безмезхебниците; описват се фарзовете (задълженията) и харамите (забранените неща).

Прочети ...