Въпроси свързани с “е’узу”?

Какво е “е’узу”?

Какво означава “бесмеле”?

Кога се чете бесмеле?

Прочети ...

Витир (витр) – начин на изпълнение

Преди витир (витр) намазът не се четат езан или икамет. Преди навеждането напред (в руку) в третия рекят е ваджиб да се чете молитва на Арабски език (наречена “Кунут”). Този, който не изпълни това поклонение в предписаното му време, трябва да го кланя като каза. Нужно е да се направи нийет  (възнамерение) преди изпълнението му, като се спомене “Витр”.

Прочети ...

Подредба и начин на изпълнение на петкратния ежедневен намаз (фарз, ваджиб, суннет)

Задължение е на всеки мюсюлманин, който е достигнал пубертет и полова зрялост да изпълнява пет-кратния намаз всеки ден. Фарз (задължително) е да се изпълни поклонението, когато предопределеното му време настъпи; видове намаз и подредбата им спрямо времената за намаз.

Прочети ...

PDF Подредба на четените Сури по време на Намаз (спрямо Суннета)

Човек, който изпълнява намаз самостоятелно може да чете сури с една и съща дължина (с един и същ брой айети) във всеки рекят. По време на намаз е мекрух във вторият рекят да се чете сура с 3 айета по дълга от първия рекят. Мекрух е за имама да чете едни и същи айети във всеки намаз. Провъзгласено е (от алими), че и при тези, които изпълняват намаз индивидуално …

Прочети ...

Въпрос: Може ли времената за намаз да се променят, поради трудностите и нуждите на хората?

ОТГОВОР: В някои календари се казва: “За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ибадетите (поклоненията) … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Знаем, че за да бъдат приети ибадетите (поклоненията), те трябва да се извършват в предписаните им времена. Как трябва да се действа с различните календари и рамазански имсакии (разписания)?

ОТГОВОР: Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Колко рекята е теравих намазът? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

ОТГОВОР: Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем) след като 3-4 дни е водил теравих намаза на Есхаба, не е излязъл от къщата си. Когато го попитали за причината, отговорил: “Не излязох от вкъщи, защото се страхувах теравих намазът да стане фарз за вас.” [Бухари] Фактът, че теравих намазът е 20 рекята и че се кланя … продължение … »

Прочети ...