А

А Азан: “Публично съобщаване” в началото на всяко време за намаз, четене на определени думи в определен ред на Арабски език. Азра’ил: един от четирите архангела, … продължение … »

Прочети ...

Б

Б Бейт’ул Ма’мур: Място, което се намира на небето и около което непрестанно обикалят меля̄икетата. Това е тяхното къбле. Бесмеле: Израз На Арабски език  “Бисмиляхи-Рахманир-Рахим” (В Името … продължение … »

Прочети ...

В

В Ваджиб: Заповеди, които категорично трябва да се изпълняват, също като фарза. Доказателствата на ваджиб в Кора̄н-и керӣм не са така ясни, както на фарзовете. Към тази … продължение … »

Прочети ...

Г

Г Гази: Убитите във война по пътя на Алла̄ху теа̄ля̄ се наричат шехӣди, а оцелелите га̄зии. Гусюл, Гюсюл: ритуално измиване на цялото тяло по описания начин … продължение … »

Прочети ...

Д

Д Джаиз: Позволено е, може да се извърши и не е грях. Джеляла: Беликолепност. Дженнет: Рай. Джихад: Джихад не е правене на революция, неподчинение към … продължение … »

Прочети ...

Е

Е Ебдал: Група евлии. “Сред общността ми винаги ще има четиридесетима души. Техните сърца са като сърцето на Ибра̄хим (алейхисселям). Алла̄ху теа̄ля̄ премахва бедите от рабите Си, … продължение … »

Прочети ...

ж-з

Ж З Зелле: Зелле е вършене на дело, но не по най-правилния начин, без в това да има лош умисъл; Всички пророци са безгрешни и притежават качеството … продължение … »

Прочети ...

и

И Иба̄дет: Служене на Алла̄ху теа̄ля̄. Ибадетите са разделени в пет клона: Намаз, Орудж, Зекят, Хадж, и Джихад. И всеки един от тези ибадети имат … продължение … »

Прочети ...

й-к

Й К Кадия: Шериатски Съдия Каза: Желанието на Алла̄ху теа̄ля̄ относно съществуването на нещо се нарича кадер (съдба). Създаването на творението, чието съществуване е пожелано, … продължение … »

Прочети ...

л-м

Л М Мака̄м Махмӯд: Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) ще се застъпи на шест места. След първото му застъпничество, известно като „Мака̄м Махмӯд“, хората ще се … продължение … »

Прочети ...

н

Н Неджасет: Всякакъв вид мръдотия, която пречи за изпълнението на намаз; Нещо, считащо се за мръсотия в религиозно отношение; нечистота, мръсотия Насс: Āйети и хадӣс-и … продължение … »

Прочети ...

о-п-р

О П Р Радиялла̄ху анх: Алла̄ху теа̄ля̄ да е доволен от него. Радиялла̄ху анха̄: Алла̄ху теа̄ля̄ да е доволен от нея. Рамазан, Рамадан: свещен месец … продължение … »

Прочети ...

С

С Саллялла̄ху алейхи ве селлем: Алла̄ху теа̄ля̄ да го благослови и с мир да го дари. Сахаба: общността от хора, които са повярвали и видели Пророкът … продължение … »

Прочети ...

Т

Т Табиӣн: Поколението, което се е учило непосредствено от Есха̄ба. Таваф: Седемкратно обикаляне около Кяабе. Тава̄фът започва от Хаджеру’л-есвед (Черния камък). Таква: Отбягване на забранените неща, … продължение … »

Прочети ...

У

У Улюл азм: Това са най-високопоставените пророци – Āдем (алейхисселя̄м), Нӯх (алейхисселя̄м), Ибра̄хим (алейхисселя̄м), Мӯса̄ (алейхисселя̄м), Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и Мухаммед Мустафа̄ (саллялла̄ху алейхи ве селлем). Уммет: … продължение … »

Прочети ...

Ф

Ф Фъкъх, Факъх,Факих: (мн.ч. фукаха) Проницателен Фикх Учен; фукаха ас-саба. Фарз: (действие, поведение, дума), която е заповед от Аллаху Те’аля в Коран-и-Керим; Неща, които Алла̄ху теа̄ля̄ заповядва … продължение … »

Прочети ...

Х

Х Хадӣс-и кудсӣ: Хадӣс, чийто смисъл принадлежи на Алла̄ху теа̄ля̄ , а думите и изразът му са на Пейгамбера ни Мухаммед (алейхисселя̄м). Хадис (шериф): 1. … продължение … »

Прочети ...

ч-ш

Ч Ш Шериф: виж Сеийд Шехӣд: Човек, който е загинал, борейки се по пътя на Алла̄ху теа̄ля̄ . Ширк (Съдружаване): Приписване на съдружници на Алла̄ху … продължение … »

Прочети ...

Щ Ъ Ю Я

Щ Ъ Ю Я Share This:

Прочети ...