ЕСХА̄Б-И КИРА̄М “алейхимуръдван”

   Мюсюлманите, които са имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и да чуят сладките му слова, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният … продължение … »

Прочети ...

Редно ли е да се пишат съкращения, като: (дж. дж), (с.а.с), (а.с), (р.а) и подобни на тях?

Отговор: Когато се изписва, изказва или прочита името на Аллаху теаля, при първия път е ваджиб да се изкаже или изпише: (теаля), (субханеллах), (тебарекаллах), (джелле … продължение … »

Прочети ...

Позволено ли е да се празнува Kоледа?

Празнуване на Коледа ВЪПРОС: Един писател казва: “Християните имат право да честват своите празници. Мюсюлманите трябва да уважават техните празници и да ги честват с … продължение … »

Прочети ...

Кои хора не са обичани от никой?

Въпрос: Кои хора необичани от никой? Отговор: Големият ислямски учен Ибрахим Хаккъ Ерзуруми “рахметуллахи алейх” казва: “Всичко преди, смъртта се нарича дунйа̄ (земно). Онова, което … продължение … »

Прочети ...

Какво е ционизъм?

Ционизмът е еврейско ултранационалистическо движение. Според петнадесетия протокол от “Прокотолите на ционските мъдреци (книгата е лесно достъпна)” те (ционистите) – докато въздигнат световното еврейско царство … продължение … »

Прочети ...

Известие в Библията за Мухаммед “алейхиселям”

В Евангелието е написано, че след Ӣса̄ (алейхисселя̄м) ще дойде един последен Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м). В 16-и стих от 14-а глава на Евангелието на Йоан … продължение … »

Прочети ...

Важността на ибадетите (служенията)

“Извършването на греховете (харамите) с добри намерения, не ги превръща в хелял. Доброто възнамерение, не може да повлие на харамите и мекрухите, и не може да ги превръне в ибадети (служения).”

(Шир’ат-ул-ислям)

Прочети ...

Ценете младежките си години.

Мюджедид-и ел-фисани (мюджедидът на второто хилядолетие) светлината на разумните, водачът на праведните, пазачът на ислямската религия и короната на мюсюлманите великият имам Ахмед Фаруки Серхенди … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?  Отговор: Срещали сме и хора, които казват, че се успокояват … продължение … »

Прочети ...

Кои са видовете свещенни хадис-и шерифи?

Видовете хадис-и шерифи са дефинирани по следния начин на 136-а стр. от първия джуз на книгата “Махзен-ул-улюм”, отпечатана в Истанбул през 1308-а г. по Хиджра, и на трета стр. в книгата “Еши’ат-ул-лемеат”:

Прочети ...

Какво казва ислямската религия относно лъжата?

(Лъжат и клеветят само онези, които не вярват в знаменията на Аллаху теаля. Те са лъжците)

[Нахл;105]

Прочети ...

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЦИАЛИЗЪМ И КАПИТАЛИЗЪМ…

  Изразът “социална справедливост” не бива да се бърка с думите “социализъм” и “социалист”. Макар че имат близки произношения, те по отношение на смисъл и същност те са много различни; и … продължение … »

Прочети ...

Какво е нефс?

Нефс, нафс (или нефис, на арабски- نفس) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното значение, не … продължение … »

Прочети ...

Препитанието е от Аллаху теаля… (Менкибе)

Ислямските учени повеляват… Така както печалбите не увеличават ръзъка (препитанието), така и загубите не го намаляват. Още докато бебето е в утробата на майка си, … продължение … »

Прочети ...

Гусюл абдест (цялостно измиване на тялото)

  Правилният нама̄з изисква правилно изпълнен абдест и гусюл. За всеки мъж и жена-мюсюлмани, които са джунуб (нямат гусюл абдест), за жените преминали  месечен цикъл … продължение … »

Прочети ...

Намаз при жените

Подходящо ли е за жените да ходят на джамия?

Прочети ...

Въпроси за лични празници…

Въпроси за лични празници…

Прочети ...

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Прочети ...

Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство.

Прочети ...

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Прочети ...

Редно ли е, мюсюлманите да честват Коледа?

Оказването на уважение към религиозните празници на индуисите (деня “Невруз” на огнепоклонниците, “Коледа” – на християните, и към други техни празници) и честването на тези дни, подобно на тях, е ширк (неверие в Аллах).

Прочети ...

Oтбягването на харамите… (“Мектубат”)

Част от 9-то писмо, 3-ти том от “Мектубат-и Раббани” на муджетдита на 2-то хилядолетие (по хинджри), великият муджетдид-и елфисани Ахмед Харуки Серхенди имам-и Раббани “куддисе-сирух”:

Прочети ...

Съществуват ли в исляма интимни места (аврет) по човешкото тяло?

Твърдящият, че в исляма няма срамни места (аврет) по човешкото тяло, които трябва да се покрият, би станал “кяфир” (неверник)!

Прочети ...

Може ли всеки да тълкува Коран-и керим?

Вие “ехли суннет вел джемаат” твърдите, че не всеки може да разбира Коран-и керим. А всъщност не е ли съобщено ясно във втори айет на сура Юсуф и 44-и айет на сура Фуссилят, че всеки е в състояние да разбира Коран-и керим?

Прочети ...

Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за това?

Повечето земетресения са предупреждения за нас от страна на Аллаху теаля. Ислямските учени са повеляват:

Прочети ...

Ибрахим “алейхиселям” и Курбана

Защо хазрети Ибрахим “алейхиселям”, пожела да принесе сина си, като курбан?

Прочети ...

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Прочети ...

Кога е крайният срок за колене на курбан по време на байрама?

Позволено ли е да се коли курбан през нощта?

Прочети ...

Шапката с козерка – признак на неверие!

Шапката с периферия, т.е. юдейската шапка е религиозният символ на евреите. Поставянето на такава шапка, без значение с каква цел, няма разлика от слагане на кръст и свеждане на чело в седжде пред идол. Периферията и козерката на шапката носи следното значение “Аз не се покланям до земя пред Аллах”. [“Муфтах-ул Дженне”, “Биргиви васиййетнамеси”]

Прочети ...

Нашият последен ден…

Съветваме хората със слаби сърца да не четат следните редове… Но препоръчваме на хора с болни сърца (души), да принтират и четат много често това силно и ефикасно лекарство .

Прочети ...

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Прочети ...

Има ли място музиката в исляма?

Не са останали много от хората, които знаят че музиката е забранена, т.е. харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк Мухаммед “алейхиселям” по този въпрос, са известените от Него следващи хадис-и шерифи:

Прочети ...

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Прочети ...

О, синко!…

Откъс от книгата “О, синко”, който ни напътства и показва как трябва да се държим сред обществото… ИншаАллах в скоро бъдеще да публикуваме за Вас целият превод на тази много ценна книга.

 

Прочети ...

Сънят на Ресулюллах “салляллаху алейхи весселем”

Следния хадис-и шериф Пророкът “салляллаху алейхи весселем” ни известява за видяното в благословенния си сън

Прочети ...

Нощта “Берат” (15.Шабан)

Честита и благословенна да Ви е нощта “Берат” !

Нощта “Берат” е петнадесетата нощ на месец Шабан. В книгите по тефсир се съобщава, за низпославането на Коран-и керим в Левх-ил-махфуз именно през тази нощ.

Прочети ...

Какво означава Ми’радж и каква особенност притежава тази нощ?

Мирадж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Ресулюллах ”салляллаху алейхи ве селлем” бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за човечеството места. Това е 27-мата нощ на месец Реджеб.

Прочети ...

Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Прочети ...

Кой човек се назовава с думата “ахмак” (глупак)? Има ли лечение за “ахмаклък”?

Човек който няма разум, се нарича “луд” или “психично болен”. А човек, който има разум, но не го използва или не може да го използва, се нарича “ахмак” т.е. глупав човек.

Прочети ...

О, рабе Мой!…

Животът в този свят е много кратък. Дните му преминават и се превръщат в спомени. Всяко човешко същество ще умре. След това ще последва или вечна мъка, или безкрайно блаженство. Времето за това бързо наближава.

Прочети ...

Многоженството в исляма

 

Тези хора най-често коментират следните неща:

1– “Ислямът дава на мъжете правото да се женят за четири жени. Нещо, което никога не се съвмества с представата за семейство, със семейните връзки и със социалния ред.”

Отговорът, който може да се даде на това е следният:

Прочети ...

Хазрет-и “Яхя Баба- готвачът”

Яхя Баба (рахметуллахи алейх) е “Евлия” (просветен), роден в гр. Одрин (Османската империя).

Колегите му са приготвяли шербети, печени кебапи, зеленчуци…но неговият специалитет е бил “пилав”-ът (ориз). Когато се захванел да готви, все едно е отслужвал религиозната си служба….

Прочети ...

Въпрос: Каква е връзката между “ханефии” и “ехли суннет”? Каква е разликата между “селефии” и “суфии”?

Отговор:    Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е разпространил ислямската религия в продължение на 23 години. Есхаб-и кирам “радияллаху анх” са прекарали живота си в … продължение … »

Прочети ...

Съпругата в Дженнета / Айна-и Мердие

В книгите на ехлисуннетските алими се срещат много интересни техни преживявания. В една от тях Абдулвахид бин Зейд (рахметуллахи алейх) е споделил събитие, на което е станал свидетел, като е разказал това по-следният начин:

Прочети ...

Какво е нужно да се прави в деня “Ашуре”?

Какво е нужно да правим в деня “Ашуре”? 1– Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява: (На говеещият в денят “Ашуре” му се опрощават греховете, колкото за една година) [Муслим, Тирмизи, И. Ахмед, Теберани] Говеене единствено в денят “Ашуре” е “мекрух” (нежелателно), защото по този начин биха се имитирали

Прочети ...

Денят и нощта на “Ашуре” !

 10.Мухаррем.1438 година (хиджри)Десетият ден на месец Мухаррем, се нарича “Денят Ашуре”. Този месец е един от четирите ценни месеца споменати в Коран-и керим. Говеене през първият ден на месец Мухаррем е благородно, толкова колкото да се говее цялата година. В един хадис-и шериф по смисъл се казва: “След говеенето (орудж) през месец Рамазан, най-благородно е…

Прочети ...

Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Прочети ...

Хазрети Иса (Исус) не е божество!

Големият ислямски учен Фахреддин Рази (рахметуллахи алейх) разказва: “Намирах се в гр. Харезм. Дочух, че в града е пристигнал поп, който се е опитвал да разпространи християнството. Отидох при него. Той ме пита:  – “Какво е доказателството, че Мухаммед “алейхиселям” е пророк?” Отговорих му по следният начин: – “Така както се известява, че са дадени

Прочети ...

ЕРЕТИЧНО ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ (БИД’АТ И’ТИКАД)

(Бид’ат и’тикад) е изкривено и заблудено вярване. Вяра, която е развалена и излязла от пътя си. Повечето мюсюлмани са заразени от тази лоша болест. Опитите да бъдат разбрани неща, които са неуловими със сетивните органи и които са неподлежащи на изчисления, с помоща на разума, и вяра в грешните му изчисления, са  нещата въвличащи човека в тази болест

Прочети ...

Т. Х. БАРКЛИ (ирландец)

Въпреки, че по-голямата част от населението в Ирландия са привърженици на католическата църква, аз израснах с протестантско възпитание. Но, още когато бях дете не харесвах изобщо нещата свързани с християнството, на които ни учиха и се съмнявах в тяхната истинност. Когато постъпих в университета и изучих нови науки, моите съмнения се превърнаха в убеждения. Християнската религия,

Прочети ...