Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 79

Това писмо, написано до Джабарри Хан, пояснява, че тази чудесна религия е съвкупност от всички отминали религии и да й се подчиниш означава да се подчиниш на всички предишни религии.

water-lily-wallpaper-background-3264-3432-hd-wallpapers

Аллаху теаля да ни благослови с щастието на подчиние на тази чудесна религия донесена от Хазеретти Мухаммед ‘саллаллаху алейхи ве селям’, да напредваме по правилния път, и така да постигнем Неговата благодат и обич! Аллаху теаля е събрал най-голямата мъдрост, превъзходност и характеристики на Неговите имена в хазрети Мухаммед ‘саллаллаху алейхи ве селям’, Неговия най-любим раб и Негов пратеник. Всички тези превъзходни черти (качества) се явяват в него по отличителен за родените раби начин. Книгата, която му е низпослана, Коран-и керим, е есенцията (същина) на всички книги, които са били изпратени на другите Пророци. Всичко, което е повелено във всички тях съществува също и в тази книга. Религията, която бе дадена на този велик пророк е като кремът (каймакът), извлечена от всички минали религии. Всяко едно действие повелено от тази истинска и правоверна религия е избрано и произлиза от действията и деянията, повелени и на отминалите религии. В допълнение включени са деяния, които са избрани и произхождат от поведението на ангелите. Например, на една група ангели им е повелено да правят руку[1]. На много други е заповядано да правят само суджуд (седжде), или само киям, т.е. изпълняват полконение в изправено състояние. По същият начин, някои от миналите Уммети са имали заповедта да изпълняват само сутришния намаз. Докато други са имали повелята за намаз в друго време на деня. Всички тези поклонения и деяния, които биват изчистени и избрани от миналите уммети и от ангелите, (намираши се в близост до Аллаху теаля), е включено в Религията Ислям.  Това е причина, поради която да се потвърди, да се повярва и да се приложи подчинение на заповедите на тази Религия би означавало потвърждаване и подчинение на отминалите религий. Така и тези хора, които се адаптират към тази Религия ще бъдат най-облагодетелствани и са в най-добрия Уммет. А този, които не вярва, не харесва тази Религия или не се склонява към подчинението й, няма да е повярвал или да се е подчинил на никоя от предишните религии. По същият начин, човек, който отрече хазрети Мухаммед ‘саллаллаху алейхи ве селям’ и говори злонамерено за този възвишен Пратеник, най-високопоставеният от всички хора и представител на всичко добро, би отхвърлил съвършенството и превъзходството на Имената и Атрибутите (Характеристиките) на Аллаху теаля. Да се повярва на Расулуллах ‘алейхис-саляту веселям’, да се осъзнае неговото превъзходство означава да се осъзнаят и да се повярва в всички превъзходни качества. И така, когато човек отрича този високопоставен Пророк и не харесва Исляма, донесен от него, е най лошия, най-нищожния измежду Умметите и хората. В деведесет и осми айет на Сура Тауба е повелено: “Безверието и нерелигиозността на неграмотните са по-силно изразени от същите качества на останалите хора”. Два Персийски коплета по значение: 

Мухаммед “алейхиселям”, роден в Арабия,

е най-скъпия тук и в живота след смъртта!  

Нека бъдат под земята, смазани, съсипани ако не пожелаят

да бъдат пред вратата му почвата и пръстта! 

Да благодарим на Аллаху теаля, който изпраща всички благословии и благоприятства. Виждаме, че вие харесвате и изцяло вярвате в тази Религия и в нашия пейгамбер Мухаммед “алейхиселям” и че се покайвате за неподходящото ви поведение. Нека Аллаху теаля да увеличи това ваше осъзнаване! Амин. Отправяме благодарности към Аллаху теаля, за това, че правилните вяра и помисли за Исляма и неговия собственик “алейхиселяту веселяму ветехийа”, се забелязват у вас много ясно, и също така и упоритостта във вашето разкаяние относно неуместното ви поведение. Нека Аллаху теаля да ви възнагради още повече. На втори план, бих искал да добавя, че Шейх Мустафа, който ви донесе това писмо, идва от семеиството на Кади Шерих. Децата на това семейство са защитени и са уважавани в нашата страна. Те водят опростен (обикновен) материален живот. Вече споменатия Шейх Мустафа, не получава заплата. Поради тази причина той по собствено желание иска да стане войник. Той носи всички нужни официални документи с него. Надяваме се, че чрез ваша помощ ще премине през този проблем и ще постигне вътрешно спокойствие. Нека да прекратя писането до тук, тъй като може да причиня главоболие. Уведомете Главният Везир за неговия проблем с точност и поискайте решение, за да преодолее този пропуск и за да получи вътрешно спокойствие. 

Веселям вел икрам. 

__________________________________________________________________

[1] Навеждане напред по време на намаз.

___________________________________________________________________

mektubatHakikat_Kitabevi_Button

Print Friendly, PDF & Email

Share This: