Въпроси за имана

Въпрос: Кои са условията на имана (вярата)?
Отговор:Условията на имана са шест и са споменати в Аменту.
1. Вяра в единството на Аллаху теаля.
2. Вяра в ангелите на Аллаху теаля.
3. Вяра в книгите, изпратени от Аллаху теаля.
4. Вяра в пратениците на Аллаху теаля.
5. Вяра в Съдния ден
6. Вяра в кадера т.е., че доброто и лошото (по отношение на създаване) е от Аллаху теаля.


Въпрос:Какво е Аменту?
Отговор:Аменту билляхи ве меляикетихи ве кутубихи ве русулихи вел йевмил ахири ве бил кадери хайрихи ве шеррихи миналлахи теаля вел бе’асу бе’адел мевт хаккун ешхеду енля иляхе илляллах ве ешхеду енне мухаммеден абдуху ве расулух.
По смисъл: Аз вярвам в Аллаху теаля, в ангелите Му, в книгите Му, в пейгамберите Му, в Съдния ден и в кадера (съдбата), че доброто и злото е отредено от Него. Съживяването след смъртта е хак,( т.е. е истина). Свидетелствам, че няма друго божество, освен Аллаху теаля. Свидетелствам още, че Мухаммед “алейхисселям” е Негов любим раб и пратеник.


Въпрос: Кои са условията на исляма?
Отговор:
1. Да се изрече келиме-и шехадет (Ешхеду ен ля иляхе илл Аллах, ве ешхеду енне Мухаммеден абдуху ве ресулюху).
2. Да се кланя петкратния намаз.
3. Да се дава зекят.
4. Да се говее през месец Рамазан.
5. Който има сила и възможност, да отиде на хадж веднъж в живота.


Въпрос: Как се влиза в исляма?
Отговор: Това става чрез изричане на келиме-и шехадет и приемане на неговия смисъл. Ако е извършен куфр (т.е. е направено нещо, което изкарва от исляма), трябва първо да се извърши тевбе (покаяние).


Въпрос: Какво е келиме-и шехадет?
Отговор: Засвидетелстване в исляма. Това става чрез изричането на (на арабски): “Ешхеду ен ля иляхе илАллах, ве ешхеду енне Мухаммеден абдуху ве ресулюху”


Въпрос: Какво означава по смисъл келиме-и шехадета?
Отговор: Засвидетелствам, че никой, освен Аллаху теаля, не съществува от самосебе си; към никого, освен към Него, не може да се прави ибадет и няма друг бог, освен Него. Свидетелствам още, че Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем” е раб и пратеник на Аллаху теаля.


Въпрос: Какво е келиме-и тевхид?
Отговор: Ля иляхе илляллах мухаммедун расулюллах.


Въпрос: Какво се казва по смисъл в келиме-и тевхида?
Отговор: Аллаху теаля е един, няма съдружник и равен на Себе си, и няма друг бог, освен Него. И Мухаммед “алейхиселлям” е Негов пратеник.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: