Въпрос: Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви?

ramazan1

Въпрос:

Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви?

Отговор:

Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички календари преди 1983 г. Само че, през 1983 г. времената за намаз и орудж (говеене) бяха променени. Който и календар да се погледне, този от 1982 г. или календарите от по-ранни години, всички те дават правилно намазовите времена и Имсак (зората), но за първи път правилата и методите на изчисленията, отнасящи се за правилните времена бяха променени през 1983 година.

Причините за разликите в календарите са две:

Първа:

Периода Темкин, който непременно трябва да се включва в изчисленията на времената поради научни и астрономически причини, е бил напълно отстранен или понижен във времената за някои намази (молитви).

Втора:

При изчисляване на времето Имсак, надморската височина на слънцето под хоризонта, се намалява от -19 на -18 градуса.

Надморска височина на Слънцето във времето Имсак.

До, и включително 1982 година, никой не е променял времето Темкин и надморската височина на слънцето зад хоризонта. Всички учени, евлии, Шейх-ул ислям, мюфтии, всички мюслюмани векове на наред са кланяли намазите и са започвали оруджа в шериатските им времена. Дори и сега, всички мюслюмани не трябва да отделят това общо съгласие (единодушие) на мюслюманите (Иджма-и Мюслимин).

В религиозните въпроси, трябва да се използват времената за намаз, които са одобрени от ислямски учени и ислямски специалисти в областта на астрономията.

За тези, одобрени времена се посочва в “Таквим-и Зия” от 1926 г.: “Този календар е внимателно проверен от Висшата комисия по въпросите на вероизповеданията и се публикува с ратификация на Управлението по религиозните дела.”

Трябва да се следват времената за орудж и намаз в правилните календари (таквими) изготвени в съответствие с календара “Илмиййе сал намеси” (Академичен календар), който е издаден през 1334г. по хиджра (1916г.) от “Мешихат-и Ислямийе” – най-висшият орган на ислямските учени в Османската империя и методите записани в книгата “Тюркийе’йе Махсус Евкат-и Шер’иййе”, публикувана през 1958г. под номер 14, от обсерваторията Кандили на Истанбулския университет.

С векове наред до и включително 1982 годината всички Ислямски учени са приели надморската височина на Слънцето при Феджр (Зората) като -19 градуса, с което се отхвърлят всякакви други стойности като неправилни. Но
някои календари от 1983 г. започнаха да използват времето за Феджр (Зората) не както ислямските учени и ислямските експерти по астрономия единодушно са приели, че когато белотата наречена Феджр-и Садък се вижда в една точка на източния видим хоризонт, надморската височина на Слънцето е -19 градуса, а приеха времето, когато белотата се разпространява над хоризонта и надморската височина на Слънцето е -18 градуса, така както казват европейците. В резултат на това, като се взема ъгъла на надморска височината на слънцето под хоризонта -18 градуса и премахване напълно периода на Темкин, се появи разлика (в страни, които са разположени между паралелите 36-42 градуса като Турция) около 15-20 минути във времената на Имсак. Мюслюманите, които започват оруджа (постите) според тези календари, продължават да се хранят 15-20 минути след изтичане на сроковете на Имсак, предписани от ислямските учени, така техния оруч се нарушава (става фасид). Тъй като следвайки тези грешни времена оруджа им е фасид (нарушен), те трябва да го направят каза (извършат отново).

Ахмет Зия бей, един от големите Ислямски астрономи, в книгата си “Руб -и даира” казва: “Европейците изчисляват началото на Феджр-и садък, когато белотата напълно се разпространява върху хоризонта. Поради тази причина те вземат надморската височина на слънцето като -18 градуса. Но ние изчисляваме момента, когато белотата за първи път се появява на хоризонта. Поради тази причина, ние пресмятаме надморската височина на слънцето -19 градуса. Защото Ислямските учени съобщават, че началото на Имсак не е, когато белотата се разпространява около хоризонта, а тогава когато за първи път се появява на видимия хоризонт.”

С други думи, когато слънцето се приближи на 19 градуса до видимият хоризонт, времето Имсак започва. Такава е фетвата на учените. Немуджтехидите нямат правото да променят тази фетва. Поклоненията (ибадетите), които не са извършени в съответствие с фетвата, не са сахих (валидни).

В продължение на векове Ислямските учени са единодушни, че във времето Имсак височината на Слънцето е -19 градуса под хоризонта и всички други стойности са неверни. Според европейците, Феджр (зората) е момента на разпространението на белотата над хоризонта и това се случва когато надморската височина на Слънцето е -18 градуса. По въпросите на религията, мюслиманите трябва да следват ислямските учени, а не християни или безмезхебни (ехли бидат).

В календарите и уебсайтове, които публикуват грешни времена, при изчисленията на времето Имсак, не променят само времето Темкин, но и ъгъла на слънцето зад хоризонта от -19 градуса на -18 градуса, както е обяснено по-горе, без никакви доказателства.

Всъщност, това информира и потвърждава документа, издаден от Обсерватория Кандили на Босфорския университет (Boğaziçi Üniversitesi), №1354 от 08.07.1992г., в който се казва, че за да се определят времената за Имсак и Иша (Ятсия) намаз, са били използвани позициите на Слънцето зад хоризонта приложени още преди 1400 години, и те са -17 градуса за Иша

(Нощен) намаз и -19 градуса за Имсак (Феджр). В него за периода Темкин се казва: “Според направените изчисления, размера на Темкин се променя от 8 до 10 минути според определено местоположение и различните дати на годината. Поради тази причина, се превърна в традиция да приемаме Темкина като цяло 10 минути, както и че трябва да се изважда от времената за намаз (молитви) преди обяд и да се добавя към времената за намаз след обяд.”

В първите и последните страници на джобния календар “Таквим-и Зия” от 1926 г. (1344г. по хиджра), е записано: “Този календар е внимателно проверен от Висшата комисия по въпросите на вероизповеданията и се публикува с ратификация на Управлението по религиозните дела.” В религиозните въпроси, трябва да се използват времената за намаз, които са одобрени от ислямски учени и ислямски специалисти в областта на астрономията. Елмалълъ Хамди Язър дава подробности по този въпрос в двадесет и втори брой на списанието “Себил-юр-решад”.

Кликнете на логото долу за правилните времена !

Untitled

Print Friendly, PDF & Email

Share This: