Въпрос: Знаем, че за да бъдат приети ибадетите (поклоненията), те трябва да се извършват в предписаните им времена. Как трябва да се действа с различните календари и рамазански имсакии (разписания)?

ОТГОВОР:

Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са сахих) и това действие е голям грях. Всъщност, Ибни Нуджейм Зейн-ул-Абидин в книгата си “Кебаир ве сегаир” казва:

“Извършването на фарзовите (задължителните) намази преди или след предписаните им времена (като се следват календарите, които дават грешни времена) е голям грях!”

Ислямските експерти по астрономия, чиито имена и трудове запълват томове книги, са потвърдили информацията, съобщена от Ислямските учени чрез Коран-и керим и хадис-и шериф, от безбройните наблюдения на небесното кълбо на признаците, свързани с времената за намаз и чрез прецизни изчисления, придобитите знания ги поместили в ценни книги, които оставили като наследство за нас. Те също така са известили методите за изчисление и правилата за определяне на времената за намаз и орудж. Тези методи и правила се използвали в продължение на векове. Те не са оставили никакво основание за въпроси или съмнение. Календарите и уеб сайтовете, които публикуват правилните времена за намаз и орудж са изчислени по тези методи и правила.

В случай, че времената за намаз и орудж са различни, поради необходимостта ибадетите (поклоненията) да се извършват в правилните времена, то указанията на Ислямските учени категорично са правила и предписания. Истината е само една. А критерият за истината са методите и правилата съобщени от Ислямските учени. Ако времената се изчисляват съгласно тези методи и правила, то ще бъдат намерени точно същите времена – това е научен факт. Ако тези методи и правила наистина се

следват без никакво отклонение и коментари, изчисленията ще бъдат верни; а чрез разказване на някаква точна информация, но после добавяйки лична преценка, коментари, мисли или мнение, определено това ще доведе до грешни резултати.

Намазът, за да бъде сахих (действителен) е задължително (фарз) да се изпълни в определеното време и без никакво съмнение да се знае, че е извършен в посоченото време.

На 342 страница в книгата “Редд-ул-мухтар” на Ибни Абидин, отпечатана през 1307 г. по хиджра от Матбаа-йи Амира и на четиридесета страница на 2-ро издание на нейния превод от Ахмед Давутоглу, и в книгата “Фетх-ул-Кадир” е записано следното правило от фъкха:

“Намазът за да бъде сахих (действителен) е задължително (фарз) да се изпълни в определеното време и да се знае, че е кланян в посоченото време. Ако намаза се кланя, като се има съмнение относно настъпване на времето и по-късно, ако се разбере, че е извършен в посоченото време, този намаз не е сахих.”

Ибни Абидин в обяснението си добавя: “Това се предава също в “Нур-ул-изах” и другите книги. Така се казва също в глава намеренията на “Ел–ешбах”.” Освен това, по същия начин правилото е записано в шафитската книга “Ел-Енвар”, в тълкованието на маликитската книга “Ал–Мукаддеметюл-иззиййе” и “Мизан-ул-Кубра”.

Времената за намаз, които ние публикуваме на нашите интернет страници и Календар Тюркие, на различни езици, са времената на четирите верни мезхеба.!!!

a) Между ханефитския мезхеб и другите три правилни мезхеба има разлика само в намазите Аср (икиндия) и Иша (ятсия). Тази разлика е само в иджтихада на хазрети Имам-и А’зам “рахметуллахи теаля алейх”. Имам-и А’зам “рахметуллахи теаля алейх” е направил иджтихад за намазите Аср и Иша да бъдат кланяни във вторите им времена – Аср-и Сани и Иша-и Сани. Времето Зухр (обяд) продължава до Аср-и Сани, т.е., когато сянката на предмета стане два пъти колкото неговата големина. Първото време е в съответствие с двамата имами и другите три мезхеба, а второто време е според Имам-и А’зам. Тъй като всички времена, които публикуваме са в съответствие с първият иджтихад, т.е. според двамата имами и другите три мезхеба, това са времената за намаз на четирите правилни мезхеба.
б) Времето на намаза Иша (ятсия) според Имамейн започва с “Иша-и-еввел” – тогава, когато червенината на видимия хоризонт на запад изчезва. Според Имам-и А’зам започва с “Иша-и-Сани” – тогава, когато белотата на видимия хоризонт изчезва.

в) Тъй като имамите на ханефитския мезхеб хазрети Имам-и Ебу Юсуф и Имам-и Мухаммед, съобщават едно и също време за “Аср” (икиндия) и “Иша” (ятсия) като останалите три мезхеба, и тъй като ние изчисляваме времената според тези двама имами, то всички наши изчисления, които публикуваме съответстват с времената за намаз на всичките четири правилни мезхеба.

г) С други думи, всички времена за намаз на нашите интернет страници www.namazvakti.com и www.turktakvim.com, и в Тюркийе Таквими (Календар Тюркие), изчислени от Дирекция изчисляване на времената, са времената за намаз на четирите правилни мезхеба. Всички последователи на мезхебите

Хенефи, Шафи’и, Малики и Ханбели трябва да използват тези времена за намаз.

Ако издателите на календари, които публикуват различни времена за намаз и Имсак, ползват за източници книгите на Ехли суннетските учени и ислямските експерти по астрономия, то няма да има никакъв проблем и времената за намаз ще съвпадат с нашите. Но, ако времената не съвпадат и ако има разлики между тях тогава се подразбира, че само едни от тях са правилни. Ние настоятелно заявяваме, че нашите времена за намаз са правилни, като се позоваваме на Ислямските учени и ислямските експерти по астрономия и дори съобщаваме имената и номера на страниците на техните трудове. Ние публикуваме тези времена не поради нашите собствени идеи, мнения, размисли и коментари, а чрез изчисления съгласно методите и правилата, разказани и съобщени от Ехли суннетските учени и книгите на ислямските експерти по астрономия, прилагани повече от 1400 години, без да претърпяват никакви промени. Когато указанията на тези учени се приложат, разликите ще се премахнат и ще се постигне единодушие в истината.

Кликнете на логото долу за правилните времена !

Untitled

Print Friendly, PDF & Email

Share This: