Въпрос: Коя дуа да четем на Ифтар (при разговяване)?

Отговор:

Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа:

По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се отказва” [Ибни Мадже]

Дуата (молитвата) на говеещия не се отхвърля” [Тирмизи]

Направената дуа от говеещия на ифтар, не се връща” [Бейхеки]

Преди ифтар, се чете:

Еузюбиллях иминес шейтдаани раджиим, Бисмилляхирахманирахим

След което, следната дуа:

(Аллахюмме я васи’ал маъгфирех игфирли ве ли-валидеййе ве ли-юстазиййе ве лил-мюминине вел мюминат йевме йекумюлхисаб)*

 За оригинала кликнете тук.

Смисълът е следният: (О, Ти мой Аллах, който опрощава щедро! В съдният ден когато ще бъде отредено, прости на мен, на майка ми, баща ми, учителят ми и всички мъже и жени мюмини!)

След като се изядат няколко залъка се изрича:

(Зехебеззама’ вебтеллиетил урук ве себе-тел-еджр иншааллаху теаля)**

след което се започва ядене. Накратко смисъла е следния: (Гладът и жаждата приключиха. Иншаллах сме се здобили със наградата) [Ибни Мадже]

Пророкът ни (саллалаху алейхи веселлем), правеше също и следната дуа:

(Аллахюмме леке сумтю ве бике аменту ве алейке тевеккелтю ве ала ръзкъке ефрату, фе текаббел минна. Иннеке ентес-семиюл алим)***.

 Значението: (Я Рабби, държах орудж за Твоето съглашение. Повярвах в Теб, доверих Ти се и се облегнах на Теб. Направих ифтар с препитанието изпратено от Теб, приеми моя ибадет(служба)! Разбира се, че Ти си Чуващия и Знаещия всичко!) [Ебу Давуд]

Когато присъстваше на публичен “ифтар“, той отправяше дуа по следният начин: (Нека на вашите трапези да правят ифтар говеещите, нека от храните ви да ядат притежателите на “таква” (примерните), а мелякетата (ангелите) да се молят (истигфар) за вашето опростение!) [И.Ахмед]

——————————————————————————————————-

Дуите, изписани на латински:

*    (Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb)

**   (Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ)

*** (Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.)

 

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: