Въпрос: Може ли времената за намаз да се променят, поради трудностите и нуждите на хората?

ОТГОВОР:

В някои календари се казва:

“За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ибадетите (поклоненията) по-лесно, ние упражнявайки правото на преценка (въпреки че е настъпило времето)…”, така направените от тях изчисления, позовавайки се на улеснението, каквито не са посочени в нито една книга на ислямските учени и ислямските експерти по астрономия, чрез премахване на истинските времена Иша (ятсия) и Имсак, правят намазите и оруджа на мюслюманите невалидни (фасид).

Ибадетиде не могат да бъдат адаптирани към традициите. Те не може да се променят според обичаите. Традициите трябва да бъдат адаптирани към исляма и това е много лесно.

Така, както не може да се каже, че харама ще стане халял ако се извърши с добри намерения, също така времената на намаза Иша и започването на оруджа, не могат да бъдат променяни с думите “… чрез отчитане на трудностите и нуждите на работници, студенти, държавни служители, занаятчии и т.н … “, с намерение да се помогне на тези хора.

Дали ибадетите (поклоненията) ще бъдат сахих (действителни) или не, зависи от спазването на техните условия. За ибадетите намаз и орудж е условие и фарз (заповед) да се следват правилните времена. Също така е предписано с НАСС (Коран-и керим и хадиси-и шериф).

Извършване на намазите преди или след предписаните им времена е харам. Такива ибадети извършени преди или след техните правилни времена стават фасид (невалидни) !!!

Въпреки, че в раздел “ОБЯСНЕНИЕ” в началото на някои календари, издавани в Европа, САЩ и т.н., се казва:

Всевишния Аллах заповядва:

Без съмнение, намаза е предписание в определено време.” (Ниса 4/103)”

и с изявления като: “Поради тази причина е недопустимо да се извършват намазите, преди техните времена и не е позволено да изоставят след техните времена”, и въпреки че те съобщават, че извършването на намазите преди и след тяхното време не е джаиз (не е допустимо), основавайки се на НАСС (Коран-и керим и хадиси-и шериф), то направените от тях изчисления са в разрез с тези правила, които са съобщени от НАСС (Коран-и керим и хадиси-и шериф). Тъй като най-важното задължително условие за валидността на ибадетите намаз и орудж е “времето”, с направените промени то се елиминира и те не са сахих (валидни).

В коментара “Дюрер-ул хуккам” се казва:

“Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят с промяната на времето. Но правилата, които произлизат от НАСС (Коран-и керим и хадис-и шириф) не се променят във времето.”

По същия начин, в тридесет и девета глава на “Меджелле”, и в коментара и, се казва:

“Правила се променят във времето. Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят. Но правилата, които произлизат от НАСС, никога не се променят във времето.”

Времената за намаз произлизат от НАСС (Коран-и керим и хадис-и шириф). Така че, те никога не се променят!

Хората, които изказват думи като: “няма затруднение в религията, има улеснение”, изоставят много фарзове.

Истинският смисъл на тези думи е, че е лесно да се изпълнят всички заповеди на Аллаху теаля, Той не е заповядал нищо трудно. А не както говорят някои със слаба вяра, че Аллаху теаля прощава нещата, които са трудни за нефиса (егото) и че всеки трябва да прави това, което е лесно за него. Това не означава, че Той [Аллаху теаля] е състрадателен и ще прости на всички.

В случай на затруднение, когато Иша (ятсия) става късно и Имсак става рано, правилата съобщени от ислямските учени, не са за да се променят времената в зависимост от желанието на хората и да се правят ибадетите лесни и удобни, а за да се използват улесненията съществуващи в религията. Това е смисълът на думите, че няма затруднение в религията. С други думи, това означава Аллаху теаля повелява улесненията.

Но, това не означава, че всеки трябва да прави това, което му харесва, и да не прави това, което идва трудно за нефиса!!!

Трудностите и проблемите при изпълнение на ибадетите, с които хората се сблъскват докато са на работа, увеличат много славата и ценността на ибадета. Начинът на живот, като например работа, почивка, спане и нужди за дома, трябва да организират според часовете.

Времената за намаз трябва да са основата на този ред.

Да се направи това е едновременно лесно и много ценно, както е обяснено по-долу. Мюслюманите са отговорни за изпълнението на техните ибадети така като съобщават Ислямските учени.

Последователите на Ахкям-и ислямиййе (Правилата на исляма) са като тези бижутери, които се занимават с прекрасни диаманти и скъпоценни камъни. Тяхната работа е по-малко, но приходите са огромни. Понякога за един час работа се получава заплата за стотици хиляди години. Причината за това е, че деянието съответстващо с Ахкям-и ислямиййе е приемливо и харесвано от Аллаху теаля.

Кликнете на логото долу за правилните времена !

Untitled

КАЛЕНДАР ТЮРКИЕ ДИРЕКЦИЯ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕНАТА
Нашият адрес на електронна поща: info@turktakvim.com
Print Friendly, PDF & Email

Share This: