Думата “създател”, за друг освен Аллах води до кюфр…

Въпрос:

Позволено ли е да използваме, като алтернатива думата създател, за човек който е направил нещо?

Отговор:
Думата създаване е присъща, единствено само на Аллаху теаля. Много е грешно да се използва думата създател за човек. Някои казват: “Създателят (ха’ша) на електрическата крушка е Едисон”. Едисон който е откривателят на фонографа, мегафона и електрическата ампула просто е станал причина тези уредида бъдат изработени. Техният създател е Аллаху теаля. В хадис-и шериф се казва:

(Аллах е създателят на всяко изкуство и изкуствовед) [Бухари]

Следователно, създателят и на Едисон, и на електрическата ампула, е единствено Аллаху теаля. Да оставим създаването на страна, докато Едисон сглобяваше всички тези елементи и ставаше причина за да се създадат всички тези предмети, той си нямаше и понятие от начина на функциониране на своите ръце, крака, очи, сетивните органи, клетки по тялото, сърце, бял дроб, бъбреци и всички останали органи, както и от използваните от него физични материалите и тяхната структура, както и от въздействието на атомите и протоните разположени вътре в тях. Би ли било уместно, да се нарече “Създател” някой, който има толкова много недостатъци в съществото си? Създател се нарича, Онзи който знае и за най-дребните детайли и тъкости на всички създания, и който създава всички тях, а именно, това е Аллаху теаля. (Се’адет-и Ебеддиййе)


Няма друг създател освен Аллаху теаля. Той е създал всички същества. Той е задвижващият всички елементи и разменящият техните места. Той е Онзи, който пренася създанията във времевото пространство. Преобразява ги от един вид- в друг. Създава неща, които изумяват мозъка. От една капчица сперматозоид Той създава зрял и завършен човек. От пророк, като Нух “алейхисселям”, Той създава глупав син, който е неверник (кяфир). От човек с каменно сърце, като Ебу Джехл, създава праведен вярващ син, като Хазрет-и Икриме. В сърцевината на най-малката частица- атома, който не се вижда дори с микроскоп , Той създава такива мощни ядрени сили, които са способни да унищожат дори и планини. Създава захарта в цвеклото. Той създава процесът на фотосинтеза при листата. Създава меда в пчелите. Създава живо същество в мъртвото яйце. Създава приятните ухания и есенции в цветята. Създава листа цветя и плодове в сухите дървета. Създава животни цветя и дървета във водата. Той създава сладката вода вътре в горчивата.
Аллаху теаля създава химическите реакции, както и множество други химични и физични явления. Той преобразува почвата в растение, а растението в животно (чрез хранителната верига). Той превръща хората и животните в химични елементи, вода и газове, посредством процеса на гниене. Така, както Аллах може да направи и противоположното на всичко, така Той може да обърне процеса на създаване и да пресъздаде създанията си. В тази “фабрика” наречена Вселена, Той създава всичко с точни изчисления и прецизност. От ден на ден все по-ясно се разкрива и оставя възхищения в съзнанията, невероятната хармония в която са създадени, дори и онези обменни процеси, които на пръв поглед изглеждат разрушителни и унищожителни (взривовете и изригванията) (Есхаб-и Кирам)


Аллаху теаля няма посредник, в нито едно Свое деяние. Единствен Той е създателят на всички същества. В Коран-и Керим се казва по смисъл:

[Създаването е присъщо на Аллах] (Араф 54)

[Създател е единствено твоя Господар] (Хиджр 86)

[Аллах е създателят на всичко] (Зумер 62)

[Вашият Създател и Създателят на вашите деяния е Аллах] (Саффат 96)

Не може да се каже за човек- създател, след като Аллаху теаля съобщава, че Той е единственият създател и няма посредник в това!
Създателят е Аллах- рабът (човекът), е този който се труди!
Тъй като хората са създания, всички техните действия, също са създания на Аллаху теаля, защото никой освен Него не може да направи и създаде, каквото и да било. Как е възможно същество, което е създадено да създаде нещо друго? Думата “създаден”, означава признак за безсилие и знак за недостатък в знанията. Същество, което няма достатъчно сили и знание, не може да създаде нищо. Делът на човек в работата му е толкова, колкото труд е положил. Т.е. тази негова работа е станала в резултат на неговата сила и желание за извършване. С други думи, тази работа е била създадена от Аллаху теаля, а труда положен за нея, от човека.

Своеволните дела на хората се появяват посредством желанието на човека и създаването им от страна на Aллаху теаля. Ако човек не притежаваше желанието (избора, харесването) да извърши дадено движение или дейност, то тези движения биха приели формата на трептене (като например, неволните трептения на листата по растенията). Или биха станали, катоневолното движение (ударите) на сърцето. Но е пределно ясно, че волевите движения не са такива. Макар и двете неща да са създадени от Аллаху теаля, разликата между волните действия и трептенето (неволните) произхожда от волята, желанието на човека.
Проявявайки милост към Своите раби, Аллаху теаля е подчинил създаването на техните дела на тяхната лична воля. Когато човек пожелае нещо, Аллах го създава. Точно поради това рабът е отговорен за деянията си. И наказанието, и наградата от делата му ще са за самия него.

Стрикното задължение и свободната воля дадени от Аллаху теаля, са равни по отношение дали те да бъдат изпълнени или не. Той е дал е на своите раби дотолкова сила [енергия] и право на собствен избор, доколкото са им нужни за да изпълнят Неговите повели и забрани. Освен това ги е известил и за всяка работа- дали тя е добра или лоша. Затова рабът е свободен в избора, дали да извърши определено деяние или не. Той ще избере или доброто или злото, за които ще получи- или грях, или награда (севаб).

Ислямските учени известяват:
Макар и Аллаху теаля да е дарил рабите си с малка част от своите качества: хайят (живот), илим (знание), семи (чуване), басар (виждане), ираде (желание) и кудрет (сила), Той е оставил присъщи единствено за себе си, три качества. Тях не е ги е дал на нито едно свое създание. Тези качества са: кибрия, гани и създаване. Кибрия, означава Величие, Надмощие. Гани- качеството да не се нуждае от никой за нищо, всички да се нуждаят от Него.

(Худжадж-и-кат’тиййа 1323х. (1905 г.)/ Абдулбаракат Абдуллах Сувайди “рахиме хуллаху теаля”)


Традицията на Аллаху теаля е такава, че всичко което създава е в последствие на някаква причина. Но причините и средствата нямат абсолютно каквото и да било влияние над Неговото създаване. Той създава и безпричинно. Няма друг Създател освен Него. Той създаде всички създания от нищото. Създаващият движенията, мислите, болестите, лековете, добрините, злините, ползите, вредите на хората и животните, е единствено Той. Човекът не може да създаде нито своите движения и мисли, нито пък нещо друго. Мислите, движенията, откритията на човека, са все изобретения и съдаване на Аллаху теаля. Да се нарече Създател, друг освен Него би било невежо и абсолютно грешно изказване. (Фераид-ул-феваид)


П.П.:

Използване на думите
-Творец, Създател…, както и глаголните им форми (,сътворил,създал…) са все думи, водещи мюсюлманина до куфр (неверие, излизане от вярата)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: