А

А

Азан: “Публично съобщаване” в началото на всяко време за намаз, четене на определени думи в определен ред на Арабски език.

Азра’ил: един от четирите архангела, които вземат душата на човешките същества.

Айет, Айят: малка част, ред от Коран-и керим. Коран-и керим е съставен от 6236 низпослани айета.

Акаид: Обхваща неща, в които трябва да се вяра. Това са знанията за вярата.

Алеви:  Или още Шиити (Шиа’). Привърженици на хазрети Али (радиаллаху анх) . Еретично течение основано от евреина Абдуллах ибни Себе от Йемен.

Алейхисселя̄м: Мир нему. Използва се след изричане или изписване на имената на пейгамберите или най-главните меля̄икета. Ако са двама се казва “алейхимесселя̄м”, а ако са повече – “алейхимусселя̄м”.

Амин: (Към Аллаху Tе’аля) “Приеми молитвата ми.”

Арасат: Сборището Араса̄т (Махшер). Това е мястото, където ще бъдат събрани всички създанията след възкресението. Нарича се още “Мевкиф” или “Махшер”.

Арш: Аршът е най-голямото творение на Алла̄ху теа̄ля̄, което се намира над седемте небеса и над Курсӣ. Той е краят на материалния и началото на нематериалния свят. Нарича се още “Аршуллах”, “Арш-и меджӣд” или “Арш-и а’ля̄”;Края на физическата материята, граничеща седемте небеса и Курси, което е без седмото небе и в рамките на Арша.

Ахир заман: Времето преди края на света.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: