Д

Д

Джаиз: Позволено е, може да се извърши и не е грях.

Джеляла: Беликолепност.

Дженнет: Рай.

Джихад: Джихад не е правене на революция, неподчинение към държавните органи, въставане, тероризъм, нанасяне на побой, осъществяване на насилие или нагрубяване. Всички тези неща ислямът ги определя като пораждане на фитне (вж. Фитне). Това довежда до причиняване на страдания на самите
мюсюлмани, до вкарването им в затвори и забраняване на разпространяването на ислямските знания. Остава се с напълно грешно впечатление за исляма. Затова предизвикващите фитне са прокълнати от Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем).
   Джиха̄дът е борба с враговете на Алла̄ху теа̄ля̄ с различни средства. Нашият нефс е най-големият враг на Мевля̄ (Алла̄ху) теа̄ля̄ , затова борбата с него се определя като “голям джиха̄д”. В Кора̄н-и керӣм никъде не се говори за насилване на хората, за да приемат исляма. Напротив, това е порицано, категорично забранено и е голям грях.
   Джиха̄дът се прави с цел разпространяването на исляма, на ислямските знания, а не с цел да се накара някого да ги приеме насила. В Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄ се повелява милост към хората, меа̄л: “Няма принуждение в религията.” (сӯра Бакара: 256) Хората, незачитащи тези повели, напускат исляма.
   Джихадът е повеляване на повеленото и възбраняване на забранените от исляма неща. Джиха̄дът е запознаване на немюсюлманите с исляма, за да могат да повярват доброволно.        Джиха̄дът е съобщаване на илмиха̄ла на мюсюлманите, за да може те да се предпазят от хара̄мите. При повеляване на повеленото и
възбраняване на забраненото е забранено да се поражда фитне.
   Джихадът е три вида:                                                                  >>Първият вид джиха̄д е извършваният с тялото. Тук влиза воденето на война и този джиха̄д се нарича “малък джиха̄д”. Такъв джиха̄д се води единствено и само от държавата, а не от отделните хора. Нападенията, осъществявани от отделните личности, не се наричат джиха̄д, а варварщина.
   >>Вторият вид джиха̄д е разпространяването на исляма чрез медиите. Този джиха̄д се върши от ислямските учени. Когато липсват такива, джиха̄дът се извършва от мюсюлманите, като се разпространяват книгите на суннитските учени. Това е най-ценният джиха̄д на нашето време.
   >>Третият вид джиха̄д е правеният с ду’а̄ . Това е джиха̄дът, задължителен за
всеки мюсюлманин.

Джин: Джиновете са невидими създания, сътворени от пламъка на огъня. Могат да придобиват всякакви форми.

Джунуб: Човек, който се нуждае ритуално изкъпване наречено Гусюл. Причините за това състояние са описани в Исляма.

Дирхам, Дирхем: изчистлителна единица за тегло, равняваща се на три грама.

Дланта (ръката) на Алла̄ху теа̄ля̄: Йед (букв. длан, ръка). Въпреки, че думи от този род се срещат в а̄йетите и хадӣсите, те не се използват в смисъла, който разбираме ние. Такива а̄йети и хадӣси се наричат (Мутеша̄бихат). Алла̄ху теа̄ля̄ вижда, но не с око. Чува, но не с ухо. Думата “Йедуллах” не означава органа ръка. Ислямските учени не са казали: “Алла̄ху теа̄ля̄ има ръка, но не знаем каква е!”, а са казали: “Само Алла̄ху теа̄ля̄ знае същността на тези неща!” Ако се оприличи на ръката на някое съзнание, оприличаващият напуска исляма. Това е куфр (неверие).

Print Friendly, PDF & Email

Share This: