Е

Е

Ебдал: Група евлии.
“Сред общността ми винаги ще има четиридесетима души. Техните сърца са като сърцето на Ибра̄хим (алейхисселям). Алла̄ху теа̄ля̄ премахва бедите от рабите Си, посредством тях. Те се наричат “Ебда̄л”. Те не достигнаха до тези степени чрез нама̄ з и оруч.” Ибн-и Месӯд (радиялла̄ху анх) попита: “О, Расӯляллах! А с какво достигнаха?” “С щедрост и наставляване на мюсюлманите.” – отговори той (саллялла̄ху алейхи ве селлем).” (Хадӣс-и шерӣф, Хилйет-ул-Евлия̄)

Есха̄б-и кира̄м:Това са сподвижниците на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м).

Ехли: хора,общност; Ехли ал-Байт, непосредствени(близки) роднини на Пророка: (Според повечето ислямски учени) ‘Али (първи братовчед и зет), Фатима (дъщеря), Хасан и Хюсеин (внуци); Ехли суннет вел джемаат.

Ехли суннет: Хора, които са се адаптирали към принципите на вероизповедание и Фикх, предадени по един от Мезхебите (Ханефи, Малики, Шафи или Ханбали)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: