н

Н

Неджасет: Всякакъв вид мръдотия, която пречи за изпълнението на намаз; Нещо, считащо се за мръсотия в религиозно отношение; нечистота, мръсотия

Насс: Āйети и хадӣс-и шерӣфи.

Нефс: Думата има различни значение:
– Самият човек, неговото тяло;
– Същина. Злонамерена сила, която е характерна за хората и джиновете, и е източникът на желанията, несъответстващи на исляма – нарича се още нефс-и емма̄ре.

Нисаб: Това е определена граница, под която човек в исляма е беден, а ако я превиши става богат и трябва да даде зекя̄т.

Нур: Светлина. Тук не се има предвид познатата ни светлина. Ен-Нӯр е едно от имената на Алла̄ху теа̄ля̄ . Ен-Нӯр е Онзи, Който осветява земята и небесата, създава всичко, дарява хората с напътствие, осветява истинния път, разкрива всичко, украсява небесата със слънцето, луната и звездите, а земята – с
пророците (алейхимусселя̄м), учените, мюсюлманите или с растенията и дърветата.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: