Т

Т

Табиӣн: Поколението, което се е учило непосредствено от Есха̄ба.

Таваф: Седемкратно обикаляне около Кяабе. Тава̄фът започва от Хаджеру’л-есвед (Черния камък).

Таква: Отбягване на забранените неща, страхувайки се от Алла̄ху теа̄ля̄.

Тевӣл: Разясняване на а̄йетите от страна на ехли суннитските учени, съобразявайки се с тефсӣрите на Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) и Есха̄б-и кира̄м. Текбир: Израза Аллаху Екбер, означава: Аллах е най-великият. 

Тесбих: Споменаване и Възхвяване на Аллаху теаля.

Тефсир: Разяснение; Значението на Кора̄н-и керӣм е разбрано и съобщено единствено от Мухаммед (алейхисселя̄м). Тефсӣр се наричат знанията, които Пейгамберът ни (алейхиссаля̄ту весселя̄м) е предал на Есха̄б-и кира̄м, те на Та̄биӣн, които от своя страна на Тебе-и та̄биӣн и така достигнали до нас чрез достоверни източници.

Техарет, Техарат: Пречистване, очистване

Print Friendly, PDF & Email

Share This: