Х

Х

Хадӣс-и кудсӣ: Хадӣс, чийто смисъл принадлежи на Алла̄ху теа̄ля̄ , а думите и изразът му са на Пейгамбера ни Мухаммед (алейхисселя̄м).

Хадис (шериф): 1. Речта (словото) на Пророкът; Хадис-аш шериф, всички хадиси събрани на едно; 2. Наука или книга по Хадис; Хадис сахих, хадис, разпространен устно, автентично приложен и използван спрямо условията от учени по Хадис. 

Хаджеру’л есвед: Черният камък, който се намира при един от ъглите на Кяабе.

Хазрети: Титла на почит и уважение, използвана пред имената на Пророци и Ислямски учени.

Халӣф: Водач на мюсюлманите.

Хамд: Възхваляване на Алла̄ху теа̄ля̄ по най-възвишения начин.

Ханефи, Ханафи: Човек, изпълняващ ибадетите съгласно Мезхеб основан от Ебу Ханифа.

Ханбали, Ханбели: Човек, изпълняващ ибадетите съгласно Мезхеб основан от Имам Ахмед бин Ханбал 

Хара̄м-и шерӣф: Джамията, в която се намира Кяабе.

Харам: (Действие, или нещо) забранено от Исляма.

Хелял: (Действие, или нещо) позволено от Исляма.

Хора на писанието: Евреите и християните.

Хурӯфӣ: Човек, който принадлежи към отклонената секта, основана от евреина Фадлуллах Хурӯфӣ. Фадлуллах го приемат за бог.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: