Публикации и теми

Известие в Библията за Мухаммед “алейхиселям”

В Евангелието е написано, че след Ӣса̄ (алейхисселя̄м) ще дойде един последен Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м)

Прочети ...

Ценете младежките си години.

Мюджедид-и ел-фисани (мюджедидът на второто хилядолетие) светлината на разумните, водачът на праведните, пазачът на ислямската религия и короната на мюсюлманите великият имам Ахмед Фаруки Серхенди … продължение … »

Прочети ...

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЦИАЛИЗЪМ И КАПИТАЛИЗЪМ…

През 1848 г. Карл Маркс и неговият приятел Енгелс издават Комунистическия манифест. Това произведение кани всички работници в света да се обединят и с всеобщи усилия да сложат край на капиталистическата икономическа система посредством революция

Прочети ...

Препитанието е от Аллаху теаля… (Менкибе)

Така както печалбите не увеличават ръзъка (препитанието), така и загубите не го намаляват. Още докато бебето е в утробата на майка си, Джебраил алейхиселям му казва…

Прочети ...

Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки. Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват:

Прочети ...

Харам ли е музиката?

В тефсира “Медарик” се казва, че “ентум самидун” се тълкува така:

Когато чуят, че се чете Коран-и керим, само и само, за да не го изслушат, те започват теганни [музика, песни] и игри, танци.” Ибни Аббас и хазрети Му-джахид са казали, че тук се има предвид музиката. (Ига-сет-ул-Лехфан)

Прочети ...

Безценни наставления от великият имам- Ебу Ханифе “каддесаллаху теаля съррахул азиз”

Приеми тези наши наставления от все-сърце! Накичи с тях своя земен и отвъден живот, защото те са за твое добро и за доброто на всички. Върви по този път и го препоръчвай на всеки.

Прочети ...

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Прочети ...

Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство.

Прочети ...

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Прочети ...

Oтбягването на харамите… (“Мектубат”)

Част от 9-то писмо, 3-ти том от “Мектубат-и Раббани” на муджетдита на 2-то хилядолетие (по хинджри), великият муджетдид-и елфисани Ахмед Харуки Серхенди имам-и Раббани “куддисе-сирух”:

Прочети ...

Ибрахим “алейхиселям” и Курбана

Защо хазрети Ибрахим “алейхиселям”, пожела да принесе сина си, като курбан?

Прочети ...

Кога е крайният срок за колене на курбан по време на байрама?

Позволено ли е да се коли курбан през нощта?

Прочети ...

Нашият последен ден…

Съветваме хората със слаби сърца да не четат следните редове… Но препоръчваме на хора с болни сърца (души), да принтират и четат много често това силно и ефикасно лекарство .

Прочети ...

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Прочети ...

О, синко!…

Откъс от книгата “О, синко”, който ни напътства и показва как трябва да се държим сред обществото… ИншаАллах в скоро бъдеще да публикуваме за Вас целият превод на тази много ценна книга.

 

Прочети ...

Сънят на Ресулюллах “салляллаху алейхи весселем”

Следния хадис-и шериф Пророкът “салляллаху алейхи весселем” ни известява за видяното в благословенния си сън

Прочети ...

О, рабе Мой!…

Животът в този свят е много кратък. Дните му преминават и се превръщат в спомени. Всяко човешко същество ще умре. След това ще последва или вечна мъка, или безкрайно блаженство. Времето за това бързо наближава.

Прочети ...

Многоженството в исляма

 

Тези хора най-често коментират следните неща:

1– “Ислямът дава на мъжете правото да се женят за четири жени. Нещо, което никога не се съвмества с представата за семейство, със семейните връзки и със социалния ред.”

Отговорът, който може да се даде на това е следният:

Прочети ...

Хазрет-и “Яхя Баба- готвачът”

Яхя Баба (рахметуллахи алейх) е “Евлия” (просветен), роден в гр. Одрин (Османската империя).

Колегите му са приготвяли шербети, печени кебапи, зеленчуци…но неговият специалитет е бил “пилав”-ът (ориз). Когато се захванел да готви, все едно е отслужвал религиозната си служба….

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 89

Това писмо, написано до Саййид Мир Мухиббуллах, информира, че в този свят е нужно да се прави това, което би било полезно за Отвъдния живот.

Прочети ...

Въпрос: Каква е връзката между “ханефии” и “ехли суннет”? Каква е разликата между “селефии” и “суфии”?

Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е разпространил ислямската религия в продължение на 23 години. Есхаб-и кирам (сподвижниците) “радияллаху анх” са прекарали живота си в джихад и непрестанна борба. Само Халид бин Велид “радияллаху анх” е водил стотици битки.

Прочети ...

Съпругата в Дженнета / Айна-и Мердие

В книгите на ехлисуннетските алими се срещат много интересни техни преживявания. В една от тях Абдулвахид бин Зейд (рахметуллахи алейх) е споделил събитие, на което е станал свидетел, като е разказал това по-следният начин:

Прочети ...

Хазрети Иса (Исус) не е божество!

Големият ислямски учен Фахреддин Рази (рахметуллахи алейх) разказва: “Намирах се в гр. Харезм. Дочух, че в града е пристигнал поп, който се е опитвал да разпространи християнството. Отидох при него. Той ме пита:  – “Какво е доказателството, че Мухаммед “алейхиселям” е пророк?” Отговорих му по следният начин: – “Така както се известява, че са дадени

Прочети ...

ЕРЕТИЧНО ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ (БИД’АТ И’ТИКАД)

(Бид’ат и’тикад) е изкривено и заблудено вярване. Вяра, която е развалена и излязла от пътя си. Повечето мюсюлмани са заразени от тази лоша болест. Опитите да бъдат разбрани неща, които са неуловими със сетивните органи и които са неподлежащи на изчисления, с помоща на разума, и вяра в грешните му изчисления, са  нещата въвличащи човека в тази болест

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 82

Това писмо, изпратено до Кважа Шарафаддин Хюсейн, разисква темата отностно избягването на харамите и придържането към Ахкам-и-ислямийе!

Прочети ...

Т. Х. БАРКЛИ (ирландец)

Въпреки, че по-голямата част от населението в Ирландия са привърженици на католическата църква, аз израснах с протестантско възпитание. Но, още когато бях дете не харесвах изобщо нещата свързани с християнството, на които ни учиха и се съмнявах в тяхната истинност. Когато постъпих в университета и изучих нови науки, моите съмнения се превърнаха в убеждения. Християнската религия,

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 96

Това писмо, написано до Мохамед Шериф, обяснява, че тези които не изпълняват поклонения и ибадети в предопределените им времена, използвайки изразите ‘Ще го направя утре’ или ‘Ще го изпълня по-късно’, грешат; и също така е нужно да се придържане към начина на служение на исляма, показан от Хазерети Мохамед.

Прочети ...

Въпрос без отговор. Имам Ешари (рахметуллахи алейх)

Към нещата които могат да се разберат с разум, се подхожда с разум. Но нещата, които не могат да се разберат с разума, не може да се търсят с него. За нещата, които не се разбират с разум ни трябва, рехбер т.е. пътеводител. Пътеводителите са ехлисуннетските учени! Ако не се намират живи учени, тогава се четат техните книги!

 

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Известява се, че най-ценният капитал на този свят, са тъгите и страданията и че най-сладката благословия, са тревогите и болките.

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 79

Това писмо, написано до Джабарри Хан, пояснява, че тази чудесна религия е съвкупност от всички отминали религии и да и се подчиниш означава да се подчиниш на всички предишни религии.

Прочети ...

Качествата на Аллаху теаля според вярата на ехли суннет!

Аллаху теаля е притежател на съвършенни качества. Това са:

– Хаят, Илм, Сем’, Басар, Кудрет, Ираде, Келям и Теквин.

Те са изначални (Кадим) и вечни (Езел). Съществуват заедно със същността на Аллаху теаля. Създаването на творенията и промените, които настъпват в тях, не са пречка, изначалните качествата на Аллаху теаля да са вечни

Прочети ...

Абдулвехаб Шарани (рахметуллахи алейх)

Достигане до вечно щастие, е възможно единствено със следване любимият на Аллаху теаля, Мухаммед (саллалаху теаля алейхи весселлем). Следването му значи, вкопчване в неговият път и възприемане на неверието и неверниците за нечисти и …

Прочети ...

Ибрахим Вуу (малайзиец)

Преди да приема исляма, бях християнин католик. Мисионерите ме бяха направили католик, но никога не успях да заобичам тази религия, защото свещениците искаха от мен да повярвам в Троицата и……

Прочети ...

Заповедта на Константин и идеята за Троицата в новото Евангелие …

Истинската религия изпратена на Иса (алейхисселям) е била променена коварно за кратък период от време от страна на враговете му.Един евреин на име Пол се е престорил, че вярва в Исус и……….

Прочети ...

Намазът – Степен на важност и значимостта му (в религията Ислям)

В книгата Дурр-ул-мукхтар, в началото на доклада за намаза, и в Ибни ‘Абидин, на двеста тридесет и четвърта страница в книгата Радд-ул-мухтар, (пояснявайки същата тема) ,е написано:  

От времето на Адем ‘алейхиселям’ намазът се е изпълнявал веднъж дневно през всеки шариат.

Прочети ...

Наставления от Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх)

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Прочети ...

Изуменият свещенник

Християнските свещеници твърдят, че християнството се основава единствено върху чистата обич, състрадание, милост и взаимо-помощ…

Нека видим следната действителнана случка на Хюсеин Хълми Ъшък ефенди  (рахметуллахи теаля алейх)…

Прочети ...

ИСЛЯМЪТ НЕ Е РЕЛИГИЯ НА НАСИЛИЕТО !

Ислямът, не се базира на игри, музика, магии и илюзиониране. Великият ислямски учен Ахмед ибни Кема̄л ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) , който бил един от “шейх-ул … продължение … »

Прочети ...

Преводи на Коран-и Керим

  Смисълът на Коран-и керим, е разбран единствено от Ресулуллах (саллалаху алейхи ве селям) и е разяснен с хадис-и шерифи. Той е разяснил Коран-и керим. … продължение … »

Прочети ...

Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля . 2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета 3 – … продължение … »

Прочети ...

Големите признаци за настъпването на сетния ден

В хадис-и шерифите поместени в основните книги: Бухари, Муслим, Ибни Мадже, Ебу Давуд, Несаи, Тирмизи, И.Ахмед, Теберани, Ибни Джерир и Ибни Хиббан, съобщават за появата … продължение … »

Прочети ...

Малките признаци за настъпването на съдният ден (Къямет)

Ето някои от тези признаци които любимият ни Мухаммед (алейхисселям) е съобщил с хадис-и шерифи: • Ще се пие много алкохол • Няма да се дава … продължение … »

Прочети ...

Разумът или сетивата управляват днешния човек ?

  Неверниците биха унищожили и заличили мюсюлманите ако имаха сила за това, или щяха да ги насочат по измислен от тях път. [Във връзка с … продължение … »

Прочети ...

Ислямът категорично заповядва да се работи във всички клонове на науката, знанието и морала.

Неверниците са хора, които не харесват ислямската религия, донесена от Мухаммед “алейхисселям”, и които казват, че тя не съответства на времето и науката, и муртедите … продължение … »

Прочети ...

Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те … продължение … »

Прочети ...

Приелият Исляма, поп

Нека да чуем от личните му думи, историята на живелият 22 години като християнски свещенник, който без да обръща внимание на манипулациите на медиите относно … продължение … »

Прочети ...

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (ЧАСТ 1-ВА)

Днес в света ежедневно се правят нови неща и то във всяка област. Ние сме длъжни да ги следим, учим и научим другите. Трябва да … продължение … »

Прочети ...

Абдуллах Уемура (японец)

Защо станах мюсюлманин ли?   Защото ислямската религия съобщава единството на Алла̄ху теа̄ля̄ , както и че ни очаква вечен живот след смъртта и че … продължение … »

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Говори се, че най-ценният капитал на този свят са тъгите и страданията и … продължение … »

Прочети ...