Алкохол, религия и здраве

Въпрос: Някои хора твърдят, че виното и другите алкохолни напитки са полезни за здравето и затова не е грях да се пият с мярка. Какво повелява нашата религия за алкохола?

Отговор: В Коран-и керим и хадис-и шерифите се споменава думата “хамр”. Хамр означава алкохолна напитка. Алкохолът е причина за множество болести, намалява разума, уврежда черния дроб, мозъка и нервите. Това е научна истина, която е доказана многократно. Човек, дори да не е мюсюлманин, той трябва да отбягва алкохола, заради вредата, която нанася на човешкото здраве. А що се отнася до мюсюлманина, той не бива да пие дори и една капка алкохол, без значение дали е вреден за здравето.
В Коран-и керим се казва по смисъл:

О, вярващи, алкохолът, хазартът, кумирите и стрелите са мръсотия и дела на Сатаната. Странете от тях, за да се спасите! Шейтанът цели да всее между вас вражда и ненавист, чрез виното и хазарта, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от намаза. Вече престанете всички!” (Маиде 90,91)


В хадис-и шерифи се казва:


По отношение на забраната за алкохола беше низпослана категорична заповед.” (Муслим)


“Харам е да се пие в малки количества всяко питие, което опиянява в големи количества.” (Муслим)


Алкохолът не притежава качествата на лекарство. Той, разболява.” (Муслим)


Алкохолът е началото на всички злини.” (Таберани)

Алкохолът поражда зло.” (Бейхеки, Рузейн)


Алкохола е ключът към всяко зло.” (Ибни Мадже)


Който вярва в Аллах и отвъдното, да не пие алкохол, да не сяда на трапеза, на която се пие алкохол!” (Таберани)


Алкохолът е най-големия грях, той е майката на всяко зло и всеки грях!” (Таберани)


Когато един алкохолик се изправя от своя гроб (в Съдния ден), между двете му очи ще пише: “Той е лишен от милостта на Аллах!” (Дейлеми)


Ангелите на милостта, стоят далеч от пияния човек.” (Беззар)


Човек, който пие алкохол, в Съдния ден ще бъде с черно лице и увиснал език, и всички ще бягат от него заради лошата му миризма.” (Зеваджир)


Ще дойде време, когато името на алкохола ще се промени, ще го смятат за халял.” (И. Ахмед)

Алкохолът е по-лош грях от прелюбодеянието.” (Р. Насихин)


Един владетел заповядал на един мъж: “Ще пиеш алкохол, ще убиеш човек или ще ядеш свинско месо? Избери едното, иначе ще те убия!” Човекът избрал алкохола и след като го изпил, извършил и останалите.” (Таберани, Хаким)
 

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: