Въпрос: Каква е връзката между “ханефии” и “ехли суннет”? Каква е разликата между “селефии” и “суфии”?

1435724836_1431604592_salafity
Отговор:

   Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е разпространил ислямската религия в продължение на 23 години. Есхаб-и кирам “радияллаху анх” са прекарали живота си в извършване на джихад и непрестанна борба. Само Халид бин Велид “радияллаху анх” е водил стотици битки. Тези благословени хора не са имали време да напишат всички ислямски знания в книги. Първите хора, които са написали знанията в исляма, са учениците на Есхаб-и кирам. Тези хора се наричат Табиин, а техните ученици – Тебе-и Табиин. По тяхно време, вече са били изградени големи ислямски империи, които са надделявали по мощ над останалия свят. За да разпространят и опазят ислямската религия, учениците на сахабетата- Табиин, са написали всички знания, които са научили от тях, без да променят или добавят каквото и да е било към тях. Сред тези ученици са израснали велики ислямски учени. Те са били наречени- имами (имам означава водач и голям ислямски учен).

   Един от първите ученици е бил имам Ебу Ханифе, който единодушно е най-големият ислямски учен след Есхаб-и кирам. Този благословен човек е установил 1 милион хадиса и написал знанията по фикх, като извлякъл подробни знанията за повече от 600 000 хиляди въпроса. Имал е хиляди ученици, като сред най- известните от тях е бил имам Малик. Имам Шафии е бил ученик на имам Малик, а имам Ахмед бин Ханбел е бил ученик на имам Шафии. Всички учени по хадис (като имам Муслим, имам Бухари и другите) са ученици на тези имами. Тъй като хората са учили исляма от тези учени затова и онези, които са учили от имам Ебу Ханифе и неговите ученици, са се нарекли, мюсюлмани-ханефии, за да покажат от кой източник са научили всички свои знания за религията. Други, които са учили от имам Малик и неговите ученици – нарекли себе си маликии. Така е и със шафиите и ханбелиите. Правилният ислям е единствено този, който се изучава от книгите на тези мезхеби. Учителят на имам Ебу Ханифе е имам Шабии, неговият учител е Ибрахим Нехаи, неговият е Алкама, неговият е Абдулллах ибни Месуд, а неговият учител е Мухаммед “алейхисселям”. Така е положението и с всички други мезхеб имами. Когато се каже ехл-и суннет, т.е. мюсюлмани по правия път, се разбират всички онези мюсюлмани, които принадлежат към тези мезхеби.

   Когато кажем ханефитски мезхеб не бива да разбираме само имам Ебу Ханифе и неговите ученици. Общият брой на всички учени в този мезхеб е над 100 000 хиляди, а техните книги на различни теми и нива са няколко милиона. Така е и с всички други мезхеби. Всички ислямски държави в историята, от столетия насам (в момента, държава управлявана според повелите на исляма, няма) са били управлявани според ханефитския мезхеб, защото 60-70% от всички мюсюлмани по света са били ханефии. Принадлежащите към другите мезхеби са съставлявали около 20 -25 % от общия брой. Мезхебите имат много малки различия по отношение на някои дела, но причина за това са климатичните различия и местните особености. Например ханбелитският мезхеб казва, че е позволено човек да се оглежда наоколо по време на намаз, защото този мезхеб е разпространен в пустинни райони и на пътниците често се налага да кланят намазите си в пустинята, а там под пясъка често се крият отровни змии и гущери. В ханефитския мезхеб, който е разпространен по на север, не е позволено (т.е. е мекрух) човек да се оглежда, ако няма наложителна причина. И едното и другото постановление имат място в сунната и в двата случая са продиктувани от самата нужда. Тази тема е толкова широка и интересна, че едва може да се обобщи само с толкова .

   Що се отнася до въпроса ви относно суфиите и селефиите. Суфия означава човек, който стриктно следва исляма и придобива красив нрав. Науката, който се занимава с нрава в исляма, се нарича тасаввуф, а нейните учени – тасаввуфски учени или най-кратко “суфии”. Това са били големи учени в исляма, който са показвали на хората начини за постигане на красив нрав. Те са били специалисти в тази област. Откривали са болестите на душата и са предлагали на хората съответните лекарства от милионите хадиси. За съжаление днес като се каже суфия хората се сещат за някоя маймуна, която се върти като луда, пее песни в мизукален съпровод и се тресе (също както, като се каже “ислям” хората се сещат за терористи).

    Селефиите са еретична секта в исляма, която е основата от англичаните преди около 300 години. Самият шпионин положил основите на това отклонение е написал книга, в която признава и разкрива пъклените планове и разработката на това деяние (В книгата Признанията на англииския шпионин. Можете да намерите подробна информация в книгата “Вярата, нужна на всеки” относно мезхебите на ехл-и суннет. И двете книги са малки, четат се само за няколко часа, но информацията в тях е поднесена така, че ще отговори на повечето ваши въпроси.

Изтегли PDF - Признанията на Английския шпионин

Изтегли PDF - Вярата нужна на всеки

ПРИЗНАНИЯТА НА АНГЛИЙСКИЯ ШПИОНИН(1) фронтВярата-нужна-на-всеки front

%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f

Print Friendly, PDF & Email

Share This: