Големите признаци за настъпването на сетния ден

15_1В хадис-и шерифите поместени в основните книги: Бухари, Муслим, Ибни Мадже, Ебу Давуд, Несаи, Тирмизи, И.Ахмед, Теберани, Ибни Джерир и Ибни Хиббан, съобщават за появата на следните 10 явления, преди да настъпи краят на света. Нека да ги видим:


 

1 Ще се появи хазрети Мехди

В хадис-и шериф се повели:

Преди да настъпи съдният ден, Аллаху теаля ще създаде някой от моите рожби (от моят род) който ще носи моето име, неговият баща ще носи името на моят баща. Времето преди него, земята ще е изпълнена с зулуми, а по негово време ще тя ще се изпълни с правосъдие“. [Тирмизи]

Над главата на Мехди ще има облак, а от облака един мелек (ангел) ще казва: “Това е Мехди, покорете му се“. [Ебу Нуайм]

Когато Мехди се появи от небето един мелек (ангел) ще извести за него” – което означава, че хората ще се известят, чрез телефон, радио или телевизия

 

2Ще се появи  Деджал-ът

 

 В хадис-и шерифи се повелява: 

Ще се появи Деджал, ще заяви, че е бог. Повярвалите в божеството му ще станат неверници“. [И.Е.Шейбе]

“Деджалът ще се появи от изток”  [Муслим, Ебу Давуд, Тирмизи, И. Мадже, И. Ахмед, И. Еби Шейбе, Хаким]

“Деджалът,няма да влезе в Мекка и Медина” [Бухари, Муслим, Тирмизи, И. Ахмед]

“Едното око на  Деджалът ще е сляпо” [Бухари, Муслим, Ебу Давуд, Ебу Нуайм]

“Деджалът е  нисък на ръст с къдрава коса” [Ебу Давуд]

“Деджалът първо ще убие някого после ще го съживи” [Бухари, Муслим]

“Видях Деджала на “мирач” [Бухари, Муслим, И.Ахмед]

“Иса като слезе, ще убие Деджала” [Муслим, Ебу Давуд]

“Когато Иса убие Деджала, няма да остане вражда между двама човека” [Муслим]

“Всеки пророк, плашеше общността си (уммета си) с Деджала” [Бухари, Муслим]

“От Адем (алейхиселям) до “къямета” (Съдният ден) няма по-голямо изпитание от Деджала” [Муслим]

 

 

3Хазрети Иса ще слезе от небесата

В Коран-и керим се повелява по смисъл (меал) :

Проклехме евреите, за  твърдението им, че са убили Иса- синът на Мерйем, пророкът на Аллах. Те не можаха да убият Иса, нито го разпънаха. Убитият им бе показан като Иса ” [Ниса 157]

Хазрети Иса е въздигнат в небесата” [Ниса 158]

Разбира се, че той [когато хазрети Иса бъде спуснат] е знак, съобщаващ  приближаването на сетният ден. И за миг не се съмнявайте в това!” [Зухруф 61, Бейдави]

В хадис-и шериф се повелява:

Иса ще слезе от небето като един справедлив съдия, ще строши кръста [ще премахне  християнството], ще убие прасето [ще забрани свинското месо], ще забрани всички религии освен Ислямът“. [Бухари, Муслим, Ебу Давуд, Тирмизи, Ибни Еби Шейбе]

Когато Иса слезе, навсякъде ще се разпростре спокойствие и безопастност. Дотолкова, че – лъвът и камилата, вълкът и агнето ще обикалят свободно, децата ще си играят със змии“. [Ебу Давуд]

Докато не се появят 10 признака , няма да настъпи сетният ден. Единият от тях е слизането на Иса от небесата” [Муслим, Ебу Давуд, Тирмизи, И. Мадже, Несаи, И. Ахмед, Теберани, И. Хиббан, И. Джерир]

 

 

4Ще се появи “Даббет-ул-арз”

По тази тема  хадис-и шерифите по смисъл:

Даббет-ул-арз има крака подобни на камилски и криле като на птица. Главата му е като на бивол, ушите като слон, а опашката му прилича на опашката на коч.” 

Хората ще бягат от това животно. Някои, от страх, ще застават на намаз. Животното ще идва до тях и ще им казва: (О човеко, сега ли се сети за намаза) след това ще им щампова челата. По този начин мюмините ще се  различават от неверниците и ще се познаят

Даббет-ул-арз , ще докосва мюмините с тоягата на Муса, на челата им ще се изпише “Деннет”(рай) и ще засияят. Неверниците ще удря с знака (печат) на Сюлейман, (на челата им) ще се изпише “Джехеннем”(ад), лицата им ще почернеят.” 

[Тирмизи]

В коран-и керим (меал) се казва:

“Когато тази дума ги настигне , [Когато признаците на сетният ден настъпят], ще изкараме изпод земята едно животно за тях, това животно ще ги извести за непълната им вяра в Нашите айети”  [Немл 82, Тефсир-и Куртуби]

 

5 Ще се появят Йеджудж и Меджудж

В Коран-и керим се повелява : 

След като се разруши стената (преградата), Йеджудж и Меджудж ще се втурнат от всеки склон” [Енбиа 96] 

В хадис-и шериф се повели:  

Йеджудж и Меджудж, са първите признаци на сетния ден” [Ибни Джерир] 

Племето Йеджудж и Меджудж е затворено между две планини от големият владетел Зюлкарнейн (Той е от рода на Хъзър (алейхиселлям). Планината е заобградена с 100 метрова преграда от желязо и камък. (dinimizislam.com)

 

 

6 Ще се появи дим

В Коран-и керим се повелява (меал) : 

Съблюдавай денят в който ще се появи пушек!” [Духан 10] 

В хадис-и шериф се повели:  

Влиянието от пушека ще е като хрема за мюмините, а за неверниците то ще е много жестоко.” [Ебу Давуд] 

 

 

7Слънцето ще изгрее от запад

В хадис-и шериф се повелява:

“Докато слънцето не изгрее от запад , съдният ден няма да настъпи. Когато слънцето изгрее от запад, хората ще видят това и всички ще повярват. Ала тази тяхна вяра няма да им е от полза” [Бухари]

В Коран-и керим по смисъл се заповядва:

Денят в който, ще дойдат някои от знаменията [признаците] на твоят Господар, вярата на неповярвалият или неизвъшилият никакви добри дела преди това, не ще му донесе никаква полза в този ден.” [Енам 158]

Алимите, съобщават, че един от признаците в този айет е изгряването на слънцето от запад. Хадис-и шерифът по-горе ясно разяснява това.

 

8 Ще се появи огън

В хадис-и шериф се повелява: 

“От Хиджаз (област в Арабия) ще се появи огън, който ще освети вратовете на камилите в Басра (днешен Ирак)”  [Муслим] 

 

9 Ще се видят потъвания на земни маси

В хадис-и шериф се повелява:

На изток, на запад и на Джеззирет-ул Араб (арабския полуостров) ще се  видят потъвания на земни маси“. 

 [Муслим, Ебу Давуд, Тирмизи, Ибни Мадже]

 

10 – Каабе ще се срути

В хадис-и шериф се повели:

Един хабеш (абисинец) ще унищожи Кâбе. В момента виждам как черните му ръце, премахват каменните блокове един по един

[Бухари, Муслим]

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: