Гусюл абдест (цялостно измиване на тялото)

 

Правилният нама̄з изисква правилно изпълнен абдест и гусюл. За всеки мъж и жена-мюсюлмани, които са джунуб (нямат гусюл абдест), за жените преминали  месечен цикъл (хайз) или следродилен период (нифа̄с), е фарз да изпълнят гусюл абдест, когато наближи края на времето за нама̄з и остане време колкото да се извърши само съответния нама̄з. Човек става джунуб след полов контакт и семеизпразване.
Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) казал:

“На човек, който става, за да вземе гусюл абдест, ще му бъдат дадени сева̄би колкото са космите по тялото му [т.е. твърде много]. И толкова грехове ще му бъдат опростени. Ще нарастнат степените му в Рая. Сева̄бът, който ще му бъде даден за гусюл абдест, ще бъде по-добър за него от всичко на света. Алла̄ху теа̄ля̄ ще каже на меля̄икетата: “Вижте този Мой раб! Той става нощем без да проявява мързел и извършва гусюл, мислейки за Моята заповед. Бъдете свидетели, че опростих греховете на този Мой раб.”


В друг хадӣс-и шерӣф се казва:

“Вземете бързо гусюл абдест, когато се омърсите, защото меля̄икетата писари се огорчават от човек, който е джунуб.”

Има̄м Газа̄лӣ (рахметулла̄хи алейх) казал: “Един човек на сън ми рече: “Останах джунуб за известно време. В резултат на това сега ми облякоха риза от огън и още съм в пламъци.”

В хадӣс-и шерӣф се казва:

“Ангелите на милостта не влизат в къща, в която има картина, куче и джунуб човек.”

Кита̄б’ус-саля̄т / КНИГА ЗА НАМĀЗА
Подготвил: Хюсеин Хилми бин Саид


Фарзовете на гусюла  в ханефитския са три, пет- в маликитския, два- в шафиитския и един- в ханбелитския мезхеб.

Фарзовете в мезхеба Ханефи са:

1. Да се измие веднъж устната кухина. Пространството между зъбите и зъбните вдлъбнатини задължително трябва да се намокрят.

[Последователите на ханефитския мезхеб не могат да пломбират и поставят корони на своите зъби без зарурет (безизходица, крайна нужда). Те трябва да поставят изкуствени зъби и да ги свалят по време на гусюл абдест, за да измият местата под тях. Когато има зарурет, (т.е. когато е нужно поставяне на пломба или корона) пломбирането и поставянето на корони става джаиз (допустимо), но при извършване на гусюл, при абдест и при намаз трябва да се възнамери, че се следва (по отношение на тези три неща), наред с мезхеба Ханефи също и този на  шафиитския или маликитския мезхеб. Ако не се възнамери по този начин, би бил пропуснат фарза с което гусюлът, следователно и абдестът за намаз и намазът на последователя по ханефи би бил невалиден! Това се прави поради това че в мезхебите на имам Шафи и имам Малик, измиването на устната кухина не е фарз, а суннет! По този начин един ханефия последвайки един от тези два мезхеба се спасява от неизпълнението на фарза на собствения си мезхеб.]

Например: Възнамерявам в името на Аллах да извърша гусюл/абдес/или намаз, следвайки Малики/ или Шафи. Бисмилляхирахмани рахим….

2. Да се подаде вода веднъж в носа.

3. Да се измие веднъж цялото тяло.

Фарз е да се измие цялото тяло, освен местата, за които има харадж (затруднение). Ако една част от тялото не може да се измие поради зарурет, т.е. причина, в която няма човешка намеса (по рождение), това се опрощава и гусюлът става действителен (сахих).


Източник:

Пътят към Дженнета

Print Friendly, PDF & Email

Share This: