Известие в Библията за Мухаммед “алейхиселям”

В Евангелието е написано, че след Ӣса̄ (алейхисселя̄м) ще дойде един последен Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м). В 16-и стих от 14-а глава на Евангелието на Йоан се казва: “И Той ще ви даде (изпрати) друг Утешител.” А в 26-и стих пише:

“А Утешителят ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.”

В 13-и стих от 16-а глава се казва:

“Той ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, а ще съобщава това, което Бог каже.”  [Християните упорито превеждат думата “Утешител” като “Дух”.]

Освен това в Стария Завет (Тората) на Библията е написано, че чаканият пророк ще бъде с арабски произход. В 15-и стих от 18-а глава на Второзаконието, Мӯса̄ (алейхисселя̄м) казва на израилтяните:

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м) както е въздигнал мене.”

Тук под израза “братя на израилтяните” се подразбират исма̄илиите (потеклото на Исмаил “алейхиселям”, братът на Исаак “алейхиселям”), т.е. арабите.

-Последният пророк, чието идване е написано в Евангелието и Тевра̄та и благовестено, че ще е от арабите, е Мухаммед (саллялла̄ху алейхи веселлем).

-Религията, донесeна от него, е ислямът.

-Последователите на тази религия, се наричат мюсюлмани.

-Свещената книга на мюсюлманите е Кора̄н-и керӣм.

Кора̄н-и керӣм е бил разкрит на арабски език на нашия пророк Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) от Алла̄ху теа̄ля̄ . Въпреки че са изминали 1400 години, нито една дума и дори буква в него не е била променена. Всеки, който го прочете, без значение от коя религия е, ще се възхити на неговите величие и слава. Дори и тези, които не знаят арабски, остават принудени да потвърдят силата на великолепния израз в него, макар да четат превод на друг език.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: