Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни. Част от информиращите хадиси-и шерифи по меал, за тази тема са следните:

“Оруджът, говян през първите дни от Зилхидже, се равнява на едногодишен орудж, а прекарването на една нощ с ибадет е равносилно на прекарване с ибадет на нощта Кадр.”

(Ибни Мадже)

“За делото, извършено през първите десет дена от Зилхидже, се дават 700 пъти повече севаб.”

(Бейхеки)

“Онзи, който държи орудж през първите девет дена на месец Зилхидже, за всеки един ден получава севаб, колкото се дава за освобождаване на сто роби заедно с личното имущество от халял или колкото да се дарят сто коня на войните борещи се по пътя на Аллах, или колкото да се изпратят  сто камили за курбан при Кяабе.

(Р.Насихин)

“Горко им на онези, които пропуснат ползата от тези десет дни! Особено деветият ден [Арафе] трябва да се прекара в орудж! В него има толкова много ползи, че не биха могли да се изброят.”

(Т. Гафилин)

“Онзи, който държи орудж през първите девет дни от Зилхидже, за всеки един ден ще получи севаб, колкото за едногодишен орудж.”

(Ебул Беракат)

“По отношение на достойнство, първите десет дни на Зилхидже се равняват на хиляда дни, а денят Арафе на десет хиляди дни.”

(Бейхеки)

“При Аллах няма по-ценни ибадети от делата, извършени през първите десет дни от Зилхидже. В тези дни изричайте по-много тесбих*, тахмид*, техлил* и текбир*!”

(Таберани)

*
Тесбих:   Субханаллах
Тахмид:  Елхамдулиллях
Техлил:  Ля иляхе илляллах
Текбир:  Аллаху екбер

Print Friendly, PDF & Email

Share This: