Какво казва ислямската религия относно лъжата?

Въпрос: Какво казва ислямската религия относно лъжата?

Отговор: Да се лъже е голям грях. В едно знамение от Коран-и керим по смисъл се казва :

(Лъжат и клеветят само онези, които не вярват в знаменията на Аллаху теаля. Те са лъжците) [Нахл;105]

Лъжата е най-грозният грях и най-голям срам. Тя е началото на всички злини,  почерняващи човешкото сърце. В хадис-и шерифи се казва:

“Лъжата е една от вратите на двуличието.” (Ибни Абидийн)

“Мюсюлманинът може да греши, но не може да изменя на доверието и да лъже.” (Беззар)

“Фитне, породено с думи, е като фитне породено със сабя. Фитне породено с лъжа и клевета, е по-лошо от фитне породено със сабя.” (Ибни Мадже)

“Повечето от търговците са фаджири (грешници), защото докато търгуват кълнейки се по- много  те мамят и попадат в грях” (Хаким)

“Измамващият е в Ада.” (Таберани)

Ислямските учени са казали, че онзи, който лъже не напуска исляма, но ако не приема лъжата за харам и подценява греха от това, става неверник. (Берика)

 

Един ден попитаха Ресулюллах “салляллаху алейхи веселлем”: 

  • Мюсюлманинът може ли да е страхлив?

  • Да, може. 

  • Може ли да е скъперник? 

  • Да, може.

  • Може ли да лъже? 

  • Не! – отвърна Той “алейхиселяту веселям”

Големите учени притежатели на  мъдростта са казали:

“По- добре е да си ням, отколкото да излъжеш”. 

Ахнеф бин Кайс “радияллаху анх” е казал: 

“Умният и честолюбив мюсюлманин не би изрекъл лъжа”. 

Хазрет-и Омер “радияллаху анх”, казва: 

“Не може да достиге до същината на вярата, нито един човек, докато той не изостави лъжата когато прави шеги”. 

Бухтери “рахметуллахи алейх”, казва: 

“Не отива на човек да изрича лъжа, нито в сериозно състояние, нито в шеговито”. 

Локман Хеким “рахимехуллаху теаля”, наставлявайки сина си, казва: 

“О, сине! Стойността на онзи, който говори лъжи, го напуска”. 

Йезид бин Мейсере, казва: 

“Така, както налятата вода кара листата на едно дърво да позеленяват, така и лъжата полива лошотията и става причина тя да разцъфти и да нарастне”. 


 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: