Какво означава “Мирадж” и каква особенност притежава тази нощ?

266005-innerresized600-600-1

Отговор:
Мирадж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Ресулюллах ”салляллаху алейхи ве селлем” бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за човечеството места. Това е 27-мата нощ на месец Реджеб. Мираджът се оповестява в първия айет-и керим на сура Исра. Заблудената еретична група “Мутезиле”, не е успяла да проумее, как за един миг Пророкът ни Ресулюллах “саллялаху алейхи ве селлем” е посетил Дженнета, Джехеннема и много непознати за хората места и с думите: “Приемане на мирадж, се равнява на локализиране на Аллаху теаля на дадено място”, те отхвърлят съществуването на “мирадж”-ът. В отговор на това може да се каже, че Аллаху теаля е разговарял с Муса “алейхиселям” в планината “Тур”. Може ли да се твърди, че планината “Тур”, е мястото където Аллаху теаля пребивава? Разбира се, че не. Праведните мюсюлмани които ще влязат в Дженнета, също ще видят Аллаху теаля. Но Дженнетът също не е мястото на Аллаху теаля. Той е пречист от това да се намира на определено място.

В книгата “Кавл-ул-фасл“, се казва следното:
В първия айет на сура Исра, за да ни покаже някои свръх естествените неща породени от безкрайната Му сила и величие, Аллаху теаля ни информира, че е принесъл Мухаммед “алейхиселям” от Мекка в Кудис. Думата “исра” не може да се използва за думата сън. Думата “исра”, се използва в смисъл на “Нощтно разхождане в будно състояние”.

В айета: (Показаните ти неща [на Мирадж] сторихме едно “фитне” за хората), думата “фитне”, означава изпитание. А изпитание е възможно само в будно състояние. Ако разказаното от Пророкът ни беше сън, никой нямаше да приеме това за нещо странно. Заедно с това, ако Ебу Бекр “радияллаху анх” не беше подкрепил това, той нямаше да може да достигне високите степени които спечели. Невярващите, че Ресулюллах “алейхиселям” бе занесен от Мекка до Кудис, би станал “кяфир” (неверник). Невярващият, че Той бе занесен на небесата и незнайни места, би се отклонил. (Бахр)

Пренасящият Ресулюллах за няколко секунди от Мекка до Кудис, Аллаху теаля, защо да не може да го занесе и на по големи разстояния? Съмняващите се в силата на Аллаху теаля, са единствено неверниците.

Нашият любим Пророк, разяснява “мираджа” по-следния начин:

Качих се на “Бурак”-а (кон от Дженнета), който ми бе даден и пристигнах на Бейт-ул-Макдис. Завързах го, за халката на която бяха завързали своите коне, другите пророци, след което влязох в “месджид”-а, изпълних два рекята намаз и излязох. Джебраил донесе две купи. В едната имаше шербет от Дженнета, а в другата мляко. Избрах млякото. Джебраил промълви: (Избра подходящото за сътворенията). След това ни въздигна до първото небе. Пред небесната врата се чу глас: (Ти кой си?). Той отвърна (Аз съм Джебраил). Чу се (Кой те придружава?). Той каза (Мухаммед алейхиселям). Отново се чу (Той изпратен ли е вече, като пратеник?). Джебраил отвърна (Да). Небесната врата се отвори. Срещнах се с хазрети Адем (Адам). Поздрави ме и отправи молитва за мен. Възнесохме се на второто небе. Проведе се същият разговор. Небесната вратата се отвори. Там се срещнах с двата синa на две сестри Иса и Яхяа (Исус и Йоан). Те също ме поздравиха и направиха молитва за мен. Възнесохме се на третото небе. Отново се проведе същия разговор. Небесната врата се отвори. Там видях хазрети Юсуф (пророкът Йосиф). Той също се помоли за мен. Въдигнахме се на четвъртото небе. Отново се проведе същият разговор. Вратата се отвори. Видях хазрети Идриз (пророкът Енух). И той отправи молитва за мен. Идигнахме се до петото небе. Отново същият разговор. Вратата се отвори. Видях хазрети Харун (пророкът Арон). Също направи молитва за мен. Въздигнахме се на шестото небе. Същият разговор след което вратата се отвори. Видях хазрети Муса (пророкът Мойсей). Поздрави ме и се помоли. Въздигнахме се на седмото небе. Отново същият разговор и вратата се отвори. Видях хазрети Ибрахим (пророкът Авраам), който се беше облегнал на Бейт-ул-Мамур. И той отправи молитва. Видях Бейт-ул-Мамур. След това Джебраил ме заведе на Сидрет-ул-Мунтеха (границата, най-близката точка до която могат да достигнат създанията, до Аллаху теаля).
Аллах заповяда да се извършва по 50 времена задължително поклонение “намаз” на ден. Върнах се при Муса и му разказах. Каза ми (Поискай от Господаря си да ги намали! Общността ти няма сили за това. Имам опит в това). Срещнах се още няколко пъти с Аллаху теаля. Най-накрая моят Господар заповяда (Заповядвам извършването на пет-кратен намаз за фарз (задължително). За всяко време има по-десет севаба. По този начин стават 50 времена намаз)

[Муслим]

Print Friendly, PDF & Email

Share This: