Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля. Мюшрик се нарича човек, който оприличава Аллаху теаля с други измислени божества. Шерик означава, божество с което е съдружен Аллах. Ако се вярва, че в някой или в нещо, има едно от превъзходствата на Аллаху теаля, това означава че се прави Шерик (съдружение) с Него. Присъщите, единствено на Аллаху теаля, превъзходства се наричат

(Съфат-ъ затийе) или (Съфат-ъ сюбутиййе), т.е. нечовешки качества, превъзходства. Такива например са вечното съществуване, сътворяването, знанието за всичко, изцеляването на болни хора. Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях). С това те се превръщат в икони (Санем=икона) за тях. Изказване на почетни слова или дела пред мислени за такива личности, статуи на кяфири (неверници), картини и гробове се приемат за ибадет (преклонения тях) и ширк (съдружение) към тях.

В случаите, когато се почитат личности, без да им се причисляват някакви божествени превъзходства, а просто се почитат поради това че са любими раби на Аллах или че са служили вярно на своята страна и народ, и както почит към техни снимки и статуи, не се приема за ширк и кюфр. Но поради това, че да се отдава особенна чест към портрет на дадена личност е харам, то ако мюслиманинът стори това, се превръща във Фасък (грешник). Ако не отдаде нужното внимание на това, че е харам (забранено), то с извършването на следващ харам, се превръща в Мюртед (вероотстъпник).

Християните и евреите, не са мюшрици (т.е. не са вярващи в повече от един Създател), но поради неприемането им на Мухаммед (алейхиселям), също са кяфири (врагове на Аллаху теаля). Те се наричат Неверници с писание. В настоящо време повечето християни, поради това, че оприличават Иса (алейхиселям), като божество, се превръщат в мюшрици. Макар и групите на Барбанас и Ариус, също да са “Неверници с писание”, в днешни дни те не съществуват.

източник: [Берика]
Print Friendly, PDF & Email

Share This: