Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

19105603_655609531297014_9069447378131395790_n

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

“Не излязох от вкъщи, защото се страхувах от това, че теравих намазът ще стане фарз за вас.” [Бухари]


Фактът, че теравих намазът е 20 рекята и че се кланя с джемаат, е съобщен с хадис-и шериф. С иджма (единодушие) теравих намазът е суннет. [шерха на Меракил-фелях]


Понякога Пейгамберът ни е кланял 8 или 12 рекята с джемаат, а вкъщи е допълвал до 20. [С. Ебедиййе]


Хазрети Ибни Аббас е казал:
“Расулюллах след “ятсия” и преди “витр” откланя 20 рекята намаз и повели:

“Двадесет хиляди грехове се опрощават на онзи, който кланя двадесет рекята теравих намаз по време на рамазан.” [Ибни Еби Шейбе]


Онези, които не вярват, че теравих намазът е 20 рекята, стават ехли бид’ат (еретици, отклонени). Това е записано в шерха на “Нур-ул-изах”.


Хазрети имам а’зам Ебу Ханифе е заповядал:

“Теравих намазът е муеккед (силен) суннет. Хазрети Омер не е казал от само себе си, че теравихът е 20 рекята и се кланя с джемаат. Той e повелил това, опирайки се на здрава основа, т.е. на суннета на Расулюллах.” [Ел-Ихтияр]


Дори Расулюллах изобщо да не беше кланял теравих намаз, фактът, че Хулефа-и рашидин, т.е. четиримата халифи са го кланяли, е достатъчно доказателство, за да бъде суннет.

В хадис-и шериф се казва:

“Следвайте стриктно моя суннет и суннета на Хулефа-и рашидин.”

[Бухари]

Кланянето на теравих с джемаат е суннет-и кифайе, т.е. ако в една улица се кланя с джемаат, а в другите нe се кланя, суннетът пак ще бъде извършен. [Нимет-и Ислям]


Намазът на мъжете, кланян с джемаат, носи 27 пъти по-голям севаб от намаза, изпълнен вкъщи. А за жените е по-голям севаб да кланят вкъщи, отколкото с джемаат. Това е съобщено в хадис-и шерифите. Жените не бива да ходят на джамия с цел да кланят с джемаат.
За жените не е джаиз (не е позволено) да ходят на джамия с цел да кланят петкратните, джума, теравих и байрам намазите с джемаат. [Редд-ул-мухтар]Теравих намазът се кланя като се дава селям през два или четири рекята, но е най-добре ако се изпълнява през два. Да се изпълнява с два селяма, т.е. да се дава селям през десет рекята, е мекрух, а в шафитския мезхеб това изобщо не е сахих. Теравих се кланя преди витир, но е джаиз (може) и след него.
Тадил-и еркянът е ваджиб в ханефитския и фарз в шафитския мезхеб. Ето защо той трябва да бъде съблюдаван и теравихът не бива да се кланя бързо.dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: