Малките признаци за настъпването на съдният ден (Къямет)

Ето някои от тези признаци които любимият ни Мухаммед (алейхисселям) е съобщил с хадис-и шерифи:maxresdefault

Ще се пие много алкохол

• Няма да се дава зекат

• Джихадът (учене и разпространяването на исляма) ще се изостави

• Младите ще стават “фасъци” (ще вършат открито грехове)

• Ще се пречи на правещите добрините

• Мъжете ще носят коприна

• Съседските отношения ще се влошат

• Ще се насърчават греховете

• Ще се разпространят музикалните инструменти

• Безжизнените ще проговорят (радио и телевизия)

• Повереното имущество няма да се опазва и съблюдава

• От всякъде, ще се чува “чалгъ” (музика)

• Убийствата ще се увеличат

• Лихварството и лихвите ще станат явни

• Броят на извънбрачните деца ще нарастне

• Невежите ще отсъждат и отреждат

• Новите поколения, ще обиждат дошлите преди тях ислямски алими (учени) с невежество 

• Тези които ще наричат учени, няма да имат дори колкото частица “иман” (вяра)

• Помагащият на всички, мюслюманин, ще наричат глупец, будала

• Придържането към Исляма ще стане толкова трудно, колкото да се държи жар в дланта

• В джамиите и на събранията, гласът на “фасъците”(вършещите открито грехове), ще надделява

• “Емр-и бил маруф” и “нехй-и анил мънкер” ще се премахне

• В джамиите ще четат Коран-и керим съпроводен с “тегани” (четене, като песен, с много извивки)

• Ще се гощават злонамерените, за да се предпазва от злото им

• Ще се слуша съпругата, а на майката ще се противопоставя

• Придържането към религията и добрата нравственост ще се считат за срамно нещо

• Отглеждането на кучета ще се предпочита пред отглеждането на деца

• Ще се появят алкохолни напитки с разнообразни имена, които ще се водят за “хелал“(позволени)

• Докато братята не станат от различни религии, края на света няма да настъпи

• Намазът Тахъййе-тул месджид ще спре да се изпълнява (2 реката намаз кланяни когато се влезе в джамията)

• За търговия ще се иска разрешение

• Докато не остане и един мюслюманин изричащ “Аллах” краят на света няма да настъпи

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: