Нощта “Берат” (15.Шабан)

islamic-wallpapers-11
Нощта “Берат” е петнадесетата нощ на месец Шабан. В книгите по тефсир се съобщава, за низпославането на Коран-и керим в Левх-ил-махфуз именно през тази нощ. В айетите се казва, по смисъл:
“Кълна се в ясната Книга, че Ние я низпослахме в благословена нощ. Несъмнено, Ние предупреждаваме хората.” [Духан:2,3]

Всяка година през 15-а нощ на месец Шабан, в “Левх-и махфуз” се записват всички неща, които предстои да се случат през следващата година. Например неща, като делата които хората предстои да извършат, дали ще настъпи тяхната смърт, какви ще са причините за смъртта им и други. Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) правеше много ибадет и ду’а през тази нощ.

Когато Расулюллах алейхиселям бе попитан, защо говее толкова много през месец Шабан, той е отговори по следния начин:

“Шабан е толкова достоен месец, че хората дори не подозират за това. През този месец делата на всеки биват представяни на Господаря на световете. Затова и аз бих желал моите дела да Му бъдат доложени, докогато говея.” [Несаи]

Някои от хадис-и шерифите по тази тема са следните:

“През нощта Берат се отварят вратите на небесата, меляикетата благовестяват мюсюлманите и ги подтикват към служения.”
[Несаи, Бейхеки, А. Мунзири]

“Най-достойният орудж след рамазанския е оруджът говян през месец Шабан.”   [Тирмизи]

“За говещият три дена през месец Шабан, Аллаху теаля, ще приготви  за него едно място в дженнета .” [Еййухел велед]

Благословената съпруга на Ресулюллах “салляллаху теаля алейхи весселем”, майка ни хазрети Аише “радияллаху анха” повелява:

“Не съм виждала Ресулюллах да говее повече през които и да е друг месец, толкова колкото през месец Шабан” [Бухари]

“Не се отхвърля дуа направена през следните 5 нощи: нощта Регаиб, нощта Берат, нощта срещу петък, през нощите на Рамазан и Курбан Байрам” [Ибни Асакир]

“През петнадесетата нощ на месец Шабан милостта на Аллаху теаля покрива земята. Всички биват опростени. Няма да бъдат опростени, само онези, които таят безпричинна омраза към мюсюлманите и присъждащите съдружник на Аллаху теаля” [Бейхеки]

“Вратите на милостта се отварят в четири нощи. Дуите, отправени през тези нощи не се отхвърлят. Това са първите нощи на Рамазан и Курбан и байрамите и нощите Берат и Арефе.” [Исфехани]

Както се вижда от предадените хадиси, Аллаху теаля е много милостив и прощаващ през тази нощ. Тази нощ трябва да се приеме, като много ценна възможност за спечелване на благодат. През тази вечер трябва да се чете Коран и Керим, да се извършват ка’за намази т.е. некланяни пропуснати намази, да се чете истигфар (естагфируллах) и най-вече да се изучава “илм”, т.е. религиозни знания. Най-ценните знания, са правилно написаните знания в илмихалите на ехли суннетските алими. Нашият пророк Ресулюллах “салляллаху теаля алейхи весселем” повтаряше по-много пъти през нощта Берат, следната дуа:

(Аллахуммерзукна калбен такъййен минешширки бериййен ла кяфирен ве ла шакиййа)


Нека се помолим през тази благородна нощ за нашите близки и всички мюсюлмани по света, и да поискаме от Аллаху теаля, да даде най-полезното за всеки един от нас и да ни опрости греховете, в името на Любимият си и най-възвишен сред пророците Мухаммед Мустафа “алейхи ве ала алихимуссалевату веттеслимату етеммйуха ве екмелйуха” както и всички праведни раби “рахметуллахи теаля алейхим еджмаин” последващи Неговия път . Амин.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: