Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Джами-ул имам а'зам (Джамията на имам а'зам) в Багдад, Ирак
Джами-ул имам а’зам (Джамията на имам а’зам) в Багдад, Ирак

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:


   Внукът на Хазрет-и Али, Хазрет-и Мухаммед бин Хасан “радияллаху анхума”, дойде при хазрети имам а’зам и му каза:

Дочух, че чрез извършения от вас къяс, сте се противопоставяли на Хадис-и шерифите на моя дядо. Затова съм тук“.

Имамът отвърна:

Подслонявам се при Аллаху теаля от такова деяние”, след което седна с уважение на колената си и запита госта си:

Ефендим, кой е по-слаб: жената или мъжът?

– Жената е с по-слабо творение”.

Какъв дял от наследството се полага на жената, според религията ни?

– Колкото половината на полагащото се на мъжа”, отвърна гостът.

Вижте, ако трябваше да използвам къяс, бих издал противоположното на този указ. Например бих ви казал, (За това, че жената е по-слаба трябва да получи две половини, а мъжа- само една). В такъв случай, според това, което казахте и според това което ви съобщих, не показва ли ясно, че съм се вкопчил здраво в Хадис-и шерифите?”

– Така е. Тука (по тази тема) не се противоречи на Хадис-и шерифите”.

Хазрет-и имамът продължи:

Намазът ли е по-важен или оруджът?

– Разбира се, че намаза”.

Ако бях издал указ, чрез къяс за това, бих казал на жена в месечен цикъл, да направи ка’за, т.е. да си навакса пропуснатите намази през месец рамазан, вместо да направи ка’за за своите неотслужени оруджи. Не показва ли и този пример моята обвързаност към Хадис-и шерифите?”

– Да, и в това няма противоречие към хадис-и шерифите”, се съгласи гостът.

Имам а’зам продължи:

Нека ви задам още един въпрос. Кое е по-голям неджасет (нечистотия), урината или заплодителната течност?

– Разбира се, че урината”.

Ако бях извършил къяс по тази тема, бих казал, че трябва да се вземе гюслабдест2, след отделяне на урина от тялото, а не след отделянето на заплодителната течност. Приютявам се при Аллаху теаля от изказване на думи противоречащи на Хадис-и шерифите.”

След тези думи Мухаммед бин Хасан “рахиме-хуллаху теаля” осъзна, че са му представили имам а’зам Ебу Ханифе по грешен начин. Той стана и целуна великия имам по челото.

От тази случка става ясно как знанието на един учен може да бъде разбрано единствено от друг учен.

Всяка дума и всяко деяние на хазрети имам а’зам бяха спрямо Коран-и керим и Хадис-и шерифите. Ако някой човек разтърси обстойно и съвестно, без да упорства и да завижда, думите на четирите имама на мезхебите, би осъзнал, че те са, като звездите в небосклона.


1  Оприличаване на едно нещо с друго

2  Цялостно измиване на тялото

Очаквайте скоро автобиографичната книга на имам а’зам Ебу Ханифе, от серията :Енциклопедия за ислямските учени“ в раздел “КНИГИ”

Print Friendly, PDF & Email

Share This: