Разумът или сетивата управляват днешния човек ?

 hyperconnected

Неверниците биха унищожили и заличили мюсюлманите ако имаха сила за това, или щяха да ги насочат по измислен от тях път.


[Във връзка с това, на 102-а страница на протокола от срещата, проведена от масоните през 1900 г., пише:

“Не е достатъчно да се постигне победа над религиозните хора и техните храмове, същинската ни цел е унищожението на религиите.”


Тези открито и безсрамно разкриват вражда си към религията във техните книги и речи. Тъй като си нямат и понятие от знание и наука, говорят детински неща. Например, те казват:

“Древните хора са били невежи и безсилни пред силите на природата, и затова са вярвали във въображаеми неща. Те изложили своето нищожество, като се покланяли на неща, които сами са измислили. Въпреки това, днес сме във века на атома. Ние доминираме над природата и правим каквото си искаме. Няма нищо друго отвъд природните сили. Раят, Адът, джиновете и меляикетата са неща, измислени от древните хора. Има ли някой, който да е отишъл в отвъдното и да го е видял? Може ли да се повярва в неща, които не се виждат или върху, които не могат да се правят изследвания.”

Тези слова на неверниците показват, че  си нямат и понятие от история. В хода на историята, невежите хора във всеки век са се мислили за мъдри и учени, а хората преди тях, за невежи. Още от времето на Адем “алейхисселям” те са променяли и отричали религиите, които били изпращани във всеки век, казвайки, че това са думите на предишните невежи хора. Подобни твърдения на неверниците и техните отговори са поместени на много места в Коран-и керим.

Например, след 30-и айет на сура Му’минун се казва по смисъл:

“Те не повярваха в Нух “алейхисселям” и Ние ги удавихме във вода. За хората, които създадохме след тях, изпратихме пророк измежду тях и казахме: “Служете на Аллаху теаля. Няма друг, освен Него, достоен за поклонение. Бойте се от Неговото мъчение!” Много от онези, които не послушаха, които не вярват в съживяването след смъртта, и които бяхме отрупали със земни блага, казаха:“Този пророк яде и пие също като вас. Ако повярвате в човек, които се нуждае от много неща също като вас, ще сте от губещите. Пророкът ви казва, че след като умрете и след като вашите кости изгният и се превърнат в прах и почва, ще бъдете съживени отново и ще станете от гробовете си. Може ли такова нещо? Всичко съществува само на този свят. Раят и Адът са все на този свят. Така е било и така ще си бъде в този свят. Няма съживяване след смъртта.”

В комунистическите страни, с цел да разрушат вярата и морала на хората, учителите в училищата и офицерите в армията, казват на децата и войниците:

“Ако, Аллах съществуваше ние щяхме да го видим. Той щеше да ни чуе и даде това, които искаме. Поискайте някакъв сладкиш от мен, аз веднага ще ви чуя и ще ви дам. Същото поискайте и от Него! Вижте, че не ви дава нищо! Следователно, Той не съществува. Вашите родители са невежи. Те са изостанали хора със задръстени мозъци. А вие, от друга страна, сте просветени и модерни младежи. Никога не вярвайте в такива суеверия! Раят, Адът, ангелите и джиновете са измишльотини.”

Чрез такива лъжи те се опитват да унищожат вярата, нравствеността и чувството за срам в тях, които са придобили в бащината къща. Мамят тези бедни деца и жертват младежите в името на своите желания, удоволствия и лоши печалби.

Казвайки:

“Кой е видял Рая? Как може да се вярва в нещо, което не се вижда?”, те излагат факта, че следват своите сетивни органи. Макар, че животните са онези, които следват своите сетивни органи.

Имам Газали казва:

“Хората следват своя разум. Техните органи на възприятието не са развити колкото на животните. Човек не може да усеща мириса така както котките и кучетата, нито може да вижда на тъмно като тях. Освен това, как може да се разчита на окото във всичко, при условие, че разумът много пъти коригира неговите грешки. Например, окото вижда слънцето в рамките на прозореца и смята, че то е по-малко по размер от него, но разумът казва, че слънцето е по-голямо дори и от земята. Дали тогава тези неверници ще могат да кажат: ‘ Ние вярваме само на видяното, как може слънцето да е по голямо’? Не, тук те също вярват в разума, също както правят и мюсюлманите! Както се вижда, хората се различават от животните в земните дела, защото разчитат не на сетивата, а на разума. Вместо да казват: “Ние не вярваме в нещата от отвъдното” и да остават привързани към своите сетива, защо ли не следват своя разум и не желаят да се изкачат до степента  “човешко същество”? ]

Ислямът съобщава, че хората ще бъдат създадени отново в отвъдното и ще живеят вечно, а животните ще бъдат унищожени след равносметката. Аллаху теаля, чрез обещаване за вечен живот, е разграничил хората от животните. А, тези неверници от своя страна, желаят да останат лишени от вечен живот, също като животните. Днес във фабриките се произвеждат хиляди лекарства, домакински уреди, промишлени и търговски стоки, електронни уреди и оръжия. Повечето от тях са произведени след сложни изчисления и стотици експерименти. Някой от тези хора може ли да твърди, че някое от тези произведения се образува от само себе си?

Те твърдят, че всичко което са произвели е съзнателно и планувано от даден производител, а какво тогава ще кажат за милионите видове материя и процеси наблюдавани в живи и неживи същества, които със всяка епоха се изясняват с нови открития, структурите на много от които все още са неизвестни за човека, дали всички те са се образували от само-себе си, без да си имат Дизайнер?

Какво може да бъде това освен лицемерие, крайно упорство и явна глупост?………..

tam ilm

ПЪЛЕН ИЛМИХÂЛ
СЕ’ÂДЕТ-И ЕБЕДИЙЙЕ
[Безкрайното щасти
Хюсеин Хилми Ъшък –

hakikatkitabevi.net

Print Friendly, PDF & Email

Share This: