Редно ли е да се пишат съкращения, като: (дж. дж), (с.а.с), (а.с), (р.а) и подобни на тях?

Отговор:

Когато се изписва, изказва или прочита името на Аллаху теаля, при първия път е ваджиб да се изкаже или изпише: (теаля), (субханеллах), (тебарекаллах), (джелле джелялух) или друга възхвалителна дума. Да се повтори при следващо изговаряне или прочитане става мюстехаб.

Когато някой чуе името на пратеника Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”, е фарз (задължително) веднъж в живота си да изрече саляват. Когато го прочете, изпише или изкаже първия път, е ваджиб да изрече саляват, при втория и следващите пъти е мустехаб. Да се съкращават тези възхвалителни думи, салявати и дуи, не е джаиз (не е позволено)!

В книгата (Мират-и Каинат) пише: “Съкращавайки уважителните думи, невежите и мързеливи хора изписват само няколко букви. Това е нещо недопустимо. Трябва да се предпазва от това.”

Print Friendly, PDF & Email

Share This: