СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЦИАЛИЗЪМ И КАПИТАЛИЗЪМ…

  Изразът социална справедливост не бива да се бърка с думите социализъм и социалист. Макар че имат близки произношения, те по отношение на смисъл и същност те са много различнии казано най-точно – те са антонимипълни противоположности. Случаят е такъв и с тези две изявления – Той е надежден в думите си и Той е надежден само на думи”; първият означава Той винаги казва истината”, а вторият – Той изобщо не е надежден (върши всички само на приказки)”! По същия начинсоциална справедливост означава Всеки получава товакоето заслужава – в зависимост от своя труд – и не може да бъде експлоатиран от други. Притежаваните блага са награда за положения труд. Използват се всички ресурси на страната. Който работи многопечели много. За да се печелитрябва да се работи. Ислямската икономика е изградена върху социалната справедливост. Важно място е отредено на частната инициативаза да може всеки да върши товакоето харесва. Никой няма право да се меси в приходитеизкарани с пот на чело. Ислямът признава право на собственост и на разпореждане с нея. Никой не може да посяга или краде ничий имот. Ислямът заповядва да защитаваме дори собствеността на другите. Разстройването на тази справедлива система и ескплоатирането на правата и доходите на трудещите се хора от страна на мързеливо и лукаво малцинство е възможно чрез един от следните два начина:

 1) Първият вид експлоатация (паразитничество, кръвопийство) е социализмът. Арабският превод на тази дума е ел-иштиракиййе. Социализмът е състояние на държавен капитализъм. При социализма всички природни ресурсииндустриятаселското стопанствотърговията и културата са национализирани. Личната инициатива е забранена. Всеки е длъжен да върши товакоето възложи държавата – единственият капиталист. Печалбите и заплатите се разпределят от нея. Едно щастливо малцинство – узурпирало властта – отнема от народа товакоето е отработено с труд. То дава на хората толкова храна и дрехиколкото да водят възможно най-мизерен живот. Една клика паразитира на техен гръб и единственото нещокоето вършие да подлага народа на терорлъжиклевети и пропаганда. Всички доходи на държавата се изразходват за материализиране на мегаломанските насладиудоволствия и планове на въпросната шайка (управляваща партия)       

  Русияуправлявана в социалистически моделбеше най-голямата държава-капиталист в света. Всички нейни богатства и приходи бяха в ръцете на петте милиона комунистирегистрирани в единствената политическа партия – комунистическата. Докато останалите над двеста милиона души водеха по-мизерен и от най-изостаналите народи живот, а членовете на комунистическата партия тънеха в по-голям комфорт и разточителство от американските милионери. Русия е основана през 362 [972] г. 

   Има основно два вида социализъм

 А) Демократичен – Партията идва на власт чрез свободни избори и пак чрез тях може да я загуби.

 Б) Революционен – Тази форма се нарича комунизъм.

  През 1848 г. Карл Маркс и неговият приятел Енгелс издават Комунистическия манифест. Това произведение кани всички работници в света да се обединят и с всеобщи усилия да сложат край на капиталистическата икономическа система посредством революция. За да реализират това през 1863 г. Маркс и съмишленицитему основават Първия работнически интернационал. След множество граждански борби тази организация бе заличена през 1876 г. През 1880 г. социалистическите партии в Европа се обединяват и изграждат Втория интернационалкойто продължава и днес.

Маркс и Енгелс

  Идеите на Карл Маркс се превръщат в главните принципи на действие на социалистическите движения. Те саликвидиране на съществуващия режим със силови действия и революция и установяване на диктатура на пролетариата (работниците). Обратно на очакванията на Маркс социалната революциячиято цел бе ликвидиране на капиталистическия строй,не се състоя в развитите капиталистически държави на западна Европаа намери реализация в Русиячиято икономика се крепи главно на селското стопанство. Основана през 1898 г. Руската Социалдемократическа партия се разпада през 1903 г. на две групиболшевики(което означава мнозинство”) и меншевики (малцинство). Революцията от февруари 1917 г.която избухва срещу царския режимбе осъществена съвместно от социалистилиберали и демократи. Но по-къснопрез октомври същата годинаболшевиките начело с Ленин се вдигат на въоръжен бунт и узурпират властта. Ленин и приятелите музаявявайкиче обществото не е готово за рязкото преобразуване в едно комунистическо обществообявяват основаването на временен режимкойто се базира в икономически аспект – на колективизмаа от политическа гледна точка – на диктатура на пролетариата. Те започват да налагат режима с голям терорчиито жертви стават петнадесет милиона души. Между 1917 и 1923 г. 1 760 000 от тях биват екзекутирани Тези жестокости и убийства стават още по-суровислед като Сталин поема властта на Съветска Русия през 1924 г. Пристъпва се към основаване на Третия комунистически интернационал с център Москва и се полагат усилия целият пролетариат – следващ марксистката доктрина по света – да се вдигне на всеобща революция. През Втората световна война Русия остава принудена да иска помощ от западните демократични държави и заради това – през 1943 г. – разпуска Третия интернационал. Известно време след смъртта на Сталин през 1953 г.Хрусчов отслабва методите на терор и излага идеятаче в един святкъдето капиталистите и комунистите живеят заедномарксистко-ленинският социализъм ще постигне превес от само себе си. Порицанието на безмилостните политики на Сталин става причина за нападение от страна на Комунистически Китайкойто обвинява управниците на Съветска Русия в предателства спрямо марксистко-ленинската доктрина. През 1964 г. след отстраняването на Хрусчов от властновите Съветски лидерикато Козигин и Брежневсе опитват да спрат разединението на комуниститено усилията им се оказват безплодни и комунизмът в Русия рухва.

  Революционните социалисти се опитва да завладеят власттаподбуждайки бунтове и хаособщи стачкипартизански войничрез нахлуване на чуждестранни комунистически силиили с държавен преврат. След като се докопват до управлениетоте установяват тоталитарен режим. Чрез елиминиране на други социалниикономически и доктриналнигрупи и чрез разрушаване на парламентарния режимте установяват партийна диктатура. 

  Социалистическите течения започват с индустриализацията. В икономически изостанали държави – като Русия и Китай – те приемат революционен и тоталитарен характеркато по този начин завземат властта под формата на комунизъм. Във фашизма и национал социализма (нацизма)правото на частна собственост по отношение на средствата за производство се приема. Карл Маркскойто е изложил основните идеи на социализмане е обяснил как трябва да изглежда едно социалистическо общество. 

  Революционните социалистит.е. комунистите не оставят национализацията само в икономическата сфера и я въвеждат и в политиката и културатакато също така премахват и свободата на религияморалсъвест и семейство. Те лишават човека от правото на мисълта и убежденията. Комунистите са врагове на всички религиизащото няма религиякоято да одобрява техните жестокостипотисничествоубийствалъжи и клевети. Тъй като всички религииосвен ислямаса изопачени и притежават опасни и грешни аспектизаблуждаването на техните поддръжници – чрез лъжипропаганда и обещания – е лесно и така техните религии постепенно биват унищожавани. Тъй като ислямът съдържа в себе си всички съвършенства и благаникоя лъжа или пропаганда не е в състояние да отчужди от тази възвишена религия мюсюлманитекоито са научили своята вяра добре. Невъзможно е един мюсюлманинт.е. човеккойто познава исляма и се е адаптирал към негода стане комунист. Комунистите не могат да го подведат. В исляма комунизъм няма. Ленинглаватарят на Комунистическата партияе заявил: “Всеки народ може да стане комунистно не и мюсюлманинътзащото той се доверява на Аллах. Човеккойто разчита на Аллахне може да бъде превърнат в комунист. За да конвертират мюсюлманите към комунизмате първо се опитват да отнемат тяхната вяра и да сторят децата им безбожници. За целта прибягват до невиждани жестокости и зверства. Убиват мъченически техните духовници и забраняват религиозните знания чрез изтезания и смъртни присъди. Унищожавайки книгите по религияте се опитват да угасят сиянието на исляма и да превъзпитат техните деца такаче да си нямат и на понятия от религия.

  Чрез учредяване на сдружения на атеистив комунистическите страните се опитваха да осквернят исляма с лъжи и отвратителни клеветиаот друга странане признаваха свобода на словото за мюсюлманите и им забраниха да отговарят с доказателстваразкриващиче ислямът е велика религия и че е хвърлила светлина върху цивилизацията в хода на историята. Това тяхно поведение е най-ценният аргументдоказващче те нямат право от гледна точка на мъдросттазнанието и справедливостта. В едно списаниеиздадено в Москвае написано: “Принуждаването на хората да се кланят на богове и намаляването на техния брой на триа след това на едине политически трик. Богът не е СъздателТой е идеясъздадена от хората по политически причини. Приказки като отвъдно”, “Рай и Ад са измислени от духовниците на египетските фараони. Мухаммед алейхисселям отначало не се е изявил като пророк. Той е разработил тази идея след години противоборство. Коранът е книгаразкриваща религиозните му идеи.Тези увъртания и почерняне от комунистите са в ясен противорез с религиозното и историческо познание. Религията с вяра в един Аллах бе донесена на земята от първия пророк Адем алейхисселям. Паганизмът и идолопоклонничеството се зараждат след Идрис алейхисселям – факткойто е обстойно описан в книгата Мират-ул-Харамейн на Еййуб Сабри Паша. Вярата в ахиретаРая и Ада датира още от времето на АдемНух и останалите пророци – т.е. много векове преди появата на египтяните. Мухаммед алейхисселям още от самото начало казваче е пейгамбер и призовава хората към единобожието. Всеки разумно мислещ и начетен човек само би се изсмял на подобни неуки и слабоумни фантасмагории на ислямските врагове. 

  Мюсюлманинът би дал своя животно никога религия и вяра. Това го разбраха добре и руснаците през 1986 г. по време на Афганистанската трагедия. Стотици хиляди червеноармейци с ракети и самолети атакуваха и избиха много селяни и жени. Те отвлякоха мюсюлманските деца и ги отведоха в Москва за атеизация. Изгориха джамииучилищакъщи и хранителни продукти. От 1979 до 1986 г. проляха кръвта на повече от един милион мюсюлмани. Но мюсюлманите муджахидивъпреки че дадоха хиляди мъченицине се предадоха на тези безбожници. За да скрият този акт на варварстворуснаците разпространиха безплатни книги в ислямските страниза да оформят впечатлениеточе в Русия има свобода на религиятана изучаване на ислямски знания и практикуване на исляма. Мюсюлманитеживеещи в Русияси нямаха и на понятие от тяхзащото книгите бяха раздавани само в чужбина. Разпространението им в Русия беше забранено и се третираше като дело на предателство срещу комунизма. Част от тези книгираздавани в Алжир през 1986 г.попаднаха и в наши ръце. Това са арабски книгиотпечатани от държавата чрез офсетов процес на луксозна хартия и сияйни корици. На тях е изписана датата 1400 г. по ХиджраТашкенд. В книгите има снимки на няколко комунисти-безвернициоблечени като мюсюлмани – с чалми и джуббета – и окичени с титли като мюфтия”, “имам и ръководител на религиозните дела. Това беше комунистическа пропаганданапълно противоречаща на извършените зверства срещу мюсюлманите в Афганистан. Всичко е толкова ловко изпипаноче човеккойто не познава същността на исляма и комунизмамного лесно би могъл да бъде измамен от тези трикове и лъжи. По този начин – приемайки неистовия враг на исляма за приятел – би бил въвлечен към вечна гибел. Що за човечност е това? Що за цивилизация е това? Жестокостите на комунистите засенчиха дори и зверствата на Нерон и Инквизицията.

  Комунизмът не е нито някаква науканито пък идея. Той е форма на тиранично и деспотично управление. В него налице е само една единствена партия – Комунистическата. Всички хора са длъжни да приемат партийната програмада мислят и говорят както пожелае тяи – най-важното от всичко – всеки е длъжен да бъде нерелигиозен. Опонентите са обречени на смъртна хвърляне в пещи или да бъдат убити по зверски начин. При комунизма никой не е сигурен за своя живот. Всеки може да бъде убит по всяко време или хвърлен в някоя тъмница. Лукавият комитет на партията управлява народа с методи на диктат и терор. Всички администратори и командири са блюдолизците на въпросната клика. Всеки от тях се страхува от другия и живее в ужасочаквайки деняв който може да стане жертва на някоя клевета.

  Империалистите – т.е. онезикоито копнеят да завладеят целия свят – имат агенти и шпиони във всяка държава.  От една страна те правят комунистическа пропагандаа – от друга страна – залавят невежите и безработните хоракато им предоставят много пари и разтварят за тях вратите на удоволствието и разврата. Негодяителишени от семейно възпитания и религиозна културамного лесно падат в този капан. С тях те оформят армии от анархисти и хайдути. Учредяват партии с увлекателни имена като работническа партия или “партия на трудещите се”, опитват се да заемат стабилни позиции в правителството и узурпират властта. Издават вестници и списания за подбуждане на работниците и селянитеи оклеветяване на ислямадуховните лицатърговците и трудещите се с пот на челото хора. Стремят се да нарушат държавния строй, да съборят либералните правителства и – най-общо казано – да антагонизират гражданите и братята един с другда предизвикат революции и вътрешни войни. Те записват имената на духовницитенационалистите и образованите анти-комунистикоито планират да умъртвят първи. Комунистическите агенти и местните им продажни кукли не могат да установят сътрудничество с армията или духовните лицазащото офицерите на съответната страна са добре възпитаникултурнипочтени и родолюбиви хоракоито не биха служили като средство за реализиране на гнусните комунистически идеи. Затова комунистите се опитват да се промъкнат в армията като офицери или запасни такива. Опитват се да обрисуват комунизма като един райски животосигуряващ всякакви свободи. Ленин – първият човеккойто е практикувал доктрината на Карл Маркс – е казал: “Винаги изричайте лъжи! Ако се повярва на една хилядна от тяхще е голяма полза за нас. Хвърляйте кал по бялата стена! Ако не залепне и падне, – няма страшно – поне ще остави следа. Ето защо те винаги лъжеха. Казваха Комунистически рай! Въпреки товав червена Русия цялата земя беше държавна собственост. Същото се повтори и в комунистическите сателити и колониикъдето те срещнаха реакцията на хората. В първата комунистическа революция от 1917 г. и в другите движения те обещаха да дадат земя на селяните. Когато революцията постигна успехте колективизираха селското стопанство. Обещанията на Ленин за руските селяни (мужици), че ще разпредели между тях просторните земи на царствотобяха преобразувани в Предайте цялата продукция и зърно! Всички селяни – мъже и жени – бяха принудени да влязат в колективни (колхози) и държавни ферми (совхози). Наред с мъжете, жените също бяха заставени да работят най-тежка физическа работа под потисничеството на началници от мъжки пол. В същото време партийните членове се разполагаха във вилите и апартаментите – без да са положили никакви усилия и труд – и тънеха в наслади и удоволствия. Възцаряваха се върху имотитечиито собственици са избили. Народътставайки свидетел на товаи подлаган на нищета и гладсе вдигна на бунт. Хиляди бедни хора бяха разстрелянино съпротивата не секна. През 1921 г. правителството остана принудено да даде на хората малко парченце земякоето по-късно – през 1932 г.във времето на Сталин– беше отнето насилствено от тях. Деветдесет и седем процента от земята на Русия беше превърната в колективни и държавни стопанства. Бившите собственици на тези земи отпреди революцията бяха принудени да работят в тях за минимална дажбаколкото да не умрат от глад. Селянинъткойто беше въвлечен в революцията със светли обещаниясе превърна в средство за производствоподобно на работен кон. Заставени в това положениехоратаработещи насилазапочнаха да не проявяват милост към държавната собственост. Докладпредставен на Централния комитет на Комунистическата партия в Източна Германияпрез декември 1959 г.посочваче палежите и саботажите в колективните ферми са се увеличили. През месеците юлиавгуст и септември 1959 г. са били извършени повече от 900 палежа. Щетите за девет месечен период са възлезли на около четири милиона долара. Този насилствен труд доведе до намаляване на производството и плановете не успяха да се реализират. На 8 август 1953 г. във Върховния съвет на СССР Маленков обявиче от всички 997 млрд. рублиотделени за инвестиции между 1929-1952г.само 9са били използвани за селско стопанствоа 64за тежка индустрия. При тези условия през 1382 [1963] г. в Русия настана глад и държавата беше принудена да купи жито от Европа и Америка. Тази криза беше продиктувана най-вече от забраната на частното предприемачество в селското стопанство и насилствената конфискация на народния приход. В животновъдството не бяха достигнати дори цифрите от времето на царската епоха. Изцеждането на селскостопанската мощ въвлече комунистическата диктатура – крепяща се на студената война и надутата пропаганда – в глад и мизерия. Това доведе до унищожаването на режима. Най-безмилостниятбезверен и жесток диктаторски режим – който историята някога е виждала –, основаващ се върху зверства и лъжиизчезна.

  Според статия във московския вестник Правда – с подписа на Багиров – се казваче само в Азербайджан са избухнали 56 големи въстания срещу комунистическия режим. С това си поведение народът разкри дълбоките ненавист и омразакоито е таял срещу комунизма. Войните за независимостводени от всички поробени народистенещи под комунистическия империализъмбяха потушени с кръв и огън от руската армия. Както е казано Небитието е основата на временните качества! Царуването на тези крадцибезсърдечници и предатели също преминате също бяха повалениизчезнаха и погинахазащото нашата религия е казалаГнетът няма шанс за дълговечие!

 2) Вторият икономически стройкойто отменя социалната справедливост и експлоатира човешките правае капитализмът. Тук макар да е налице частна инициативатя е характерна само за ограничен брой крупни капиталисти. Тези капиталисти са взели в ръце източниците на производство. Те карат бедните да работят за тях и експлоатират техните доходи както си искат. Разликата между жизнения стандарт на капиталиститекоито са едно щастливо малцинствои бедните работници представлява една огромна бездна. Социалната справедливост я има само на приказки, разликата между отделните социални групи е колосална. Бедният работник е потиснат под командата и удоволствието на капиталиститеи се гърчи пред своя арогантен господарза да получи малка част от наградата на собствения си труд. В тези държави – тъй като повечето собственици на капитали са евреи – ислямската вражда е на пиедесталционистите и мисионерските организации харчат милиарди за разрушаването на исляма.

  За да премахне пропастта между служител и работодател, ислямската религия е възпрепятствала господството на капитала и е подсигурила на работника правото да е съдружник в инвестицията и печалбата от нея. Всеки може да инвестира парите си в бизнес и да получи голяма печалба. По този начин няма да има нужда парите да бъдат влагани в банкаа и банките няма да могат да експлоатират народа с лихви. Освен товаислямът заповядва богатите да дават зекятна бедните. Етоименно това оформя основата на социалната справедливост. Зекят означава да се даде една четиридесета от имота на онезикоито религията посочва. В ислямската религия е харам да просят онезикоито са здрави и са способни да работят. Зекятът се дава на онезикоито са прекалено болни и неспособни на работа (инвалиди) или на работещикоито се издържат трудно и изнемогват. Аллаху теаля е създал тези бедни хора да са една четиридесета от общото население. Богатият мюсюлманиндавайки зекят на такива хорахем би извършил ибадет и би спечелил доволството на Аллаху теаляхем ще е извършил социално подпомагане и ще е опазил своя имот от правата и посегателствата на бедните. Ако се изчисли националното богатство и даде една четиридесета от него на нуждаещите сев никоя ислямска страна не би се надигнала опасност от комунизъм. Няма да има причина за възникването му. Зекятътушурът и милостинята са все видове социална взаимопомощ и божествени мерки за предотвратяване на икономическите беди. Колкото повече се съблюдават тетолкова опасността от възникване на комунизма ще се е предотвратила.

 Освен тованалагайки търговска етикаислямът е елиминирал междукласоватаборба. Пред закона държавният глава и овчарят притежават идентични права и отговорности. Няма несправедливост – има братство. Със събраното от зекята огромно материално благосъстояние е учредена институция на име Бейт-ул-мал (Държавна хазна), с което пътят на бедността и глада е блокиран. Вместо шефове и работници са се появили съдружници и съвместни бизнеси. Всички работят с желание и получават възнаграждението за своя труд. В хадис-и шериф се повеляваИзплатете заслуженото на работника, преди да е изсъхнала потта на челото му. Никой няма право да взема нещо от някой насила. Никойосвен имащите правомощиене могат да се възползват от Бейтл-ул-малкойто е собственост на народа. Единственият варианткойто може да установи социалната справедливост във всяка епоха и във всяка нова ерее посочената от исляма справедлива и свободна икономика. Ислямската религия осигурява социалната справедливост в пълната ѝ форма. Тя абсолютно не отдава възможност за развитие на социализъмкомунизъм и капитализъм. Окончателно премахва експлоатацията на човешки права.

  Правилното изучаване на исляма и ислямския морал и опазването на народа от клопките на фалшивите учени и духовници е възможно само с помощта и закрилата на една силна държава. Хадис-и шерифът Религията е под сянката на мечоветеясно разкрива тази действителност. В такъв случай ние трябва да работим с всички сили, за да съществува и за да е силна нашата държава. Трябва добре да се знаече ако държавата е силнамюсюлманитеживеeщи под нейна закрила, биха се спасили от комунистическа заплахааот друга странаако държавата ни е слабатогава бихме били въвлечени в комунистическа революция. Братята биха се превърнали във врагове един на друг, а домоветеработните местажените и дъщерите биха ни били отнети. Затова трябва да внимаваме и да не допускаме да ни приспат с морфина на неханието и мързелаи трябва винаги да помагаме на нашата държава!

  Основателят на идеята за комунизма е един иранец на име Маздаккойто е твърдялче е пророк. Той е бил последовател на огнепоклонничествотоосновано от Зердушт. Казал ече имотите и жените на всички мъже са общи. Въпреки че иранският шах Кубад е повярвал в негосинът на шаха – Нуширван – го е убилзаедно с неговите осемдесет хиляди привърженици. Тези факти са изложени в речника Бурхан-и кати. В една своя книгасъстояща се от 15 страници, Ахмед Джевдет паша рахметуллахи теаля алейх” казваче комунизмът ще се разпространи из Европа и Азия и че мюсюлманите ще се спасят от тази беля.    

 Print Friendly, PDF & Email

Share This: