Съпругата в Дженнета / Айна-и Мердие

meyra

В книгите на ехлисуннетските алими се срещат много интересни техни преживявания. В една от тях Абдулвахид бин Зейд (рахметуллахи алейх) е споделил събитие, на което е станал свидетел, като е разказал това по-следният начин:

 “Един път взех решение да се включа в предстоящо сражение. Събрах всичките си ученици. В залата един от присъстващите прочете 111-ти айет-и керим от сура Товбе, по меал (смисъл):

(Мюмините (вярващите), които воюват с враговете по пътя на Аллах и ги убиват, Аллах изкупи техните животи и имоти в замяна на Дженнета (Рая)).

След тези слова, един 15-годишен младеж се изправи на крака. Баща му бе починал скоро, и той беше наследил голямо наследство. Обърна се към прочелият айет-и керим-ът, и каза:

“Ефендим, Аллаху теаля изкупи животите и имотите на вярващите в замяна на Дженнета, така ли? Този който жертва живота и имота си по пътят на Аллах ще получи ли Дженнета?

Онзи човек отвърна:

“Да, словото на Аллаху теаля е вярно и обещанията му са истина.”

Тогава младежът с голямо упорство и решителност заяви:

“Бъдете свидетели, че аз си продадох нефса и имотите на Аллаху теаля. ”

Човекът като го изслуша продължи:

“Наистина това е голямо дело. Но още си малък. Страхувам се, че няма да издържиш и ще останеш безпомощен сиромах. ”

В отговор на това младежът каза:

“О, шейхе! Някой ще получи завещание от Дженаб-ъ Хак и ще остане безпомощен, така ли?. (Ха’ша) Това е невъзможно! Може ли такова нещо? Бъди свидетел, че аз жертвам своят нефс и своят имот за Аллаху теаля и ги посвещавам за Неговият път, и няма да съжалявам за това.”

След което раздаде цялото си имущество, като милостиня на бедните. Той реши да тръгне заедно с нас на сражение. Започна да се грижи за нас и за животните ни. Когато спяхме той чакаше на пост. През деня говееше, а нощем кланяше намази. Всички ние останахме очаровани от неговото поведение. Това продължи чак докато стигнахме до византийските полета. Докато се подготвяхме се за битката, забелязахме, че младежът с огромен захлас и с голямо възхищение си повтаряше следното: “Айна-и мердийе, Айна-и мердиййе искам при нея, искам при нея… “. Младежът стигна до такова състояние, че по едно време всички започнаха да си мислят, че си е загубил ума. Един ден го извиках при себе си и го попитах:

“Какво означава тази дума, която постоянно повтаряш, синко?”

След което ми разказа следното:

“Един ден бях заспал. В съня чух глас зовящ: (Върви при Айна-и Мердие!). След това изведнъж пред мен се появи една райска  градина. В нея се простираше една река, покрай която се бяха събрали група накичени “хурии” (райски момичета), притежаващи главозамайваща красота. Няма думи, с които мога да опиша това. Изведнъж като ме видяха започнаха да си казват:  “Блага вест. Съпруът на Айна-и Мердие пристига.” А, аз с изумление и вълнение се запитах, “Коя ли от тях е Айна-и Мердие?!”. Доближих се до тях и ги попитах: “Коя от вас е Айна-и Мердие?.” А, те ми отговориха: “Как коя? Кои сме ние, че някоя от нас да е Айна-и Мердие? Ние сме, само нейни слугини.” Като чух това с голямо удивление ги питах: “А, къде е тя?” А те отговориха: “Продължи по поречието на тази река, тя се намира надолу по реката.”

Продължих, и не след дълго пред мен се появиха нова група момичета, които бяха много по-красиви и изящни от предишната група. Едно от тях щом ме видя веднага се е провикна на останалите: “Блага вест! Съпругът на Айна-и Мердие пристига!”

С голямо задоволство си помислих (Добре, че не е била от първата група, тези са много по-красиви). Доближих се и попитах коя от тях е Айна-и Мердие. Те отвърнаха:

“Айна-и Мердие ли? Че, кои сме ние, че някоя от нас да е Айна-и Мердие? Аллаху теаля ни създаде, за да сме нейни слугини.”.

Тогава се замислих с недоумение, (Коя ли, ще да е тази Айна-и Мердие, щом слугините и са толкова красиви?) След което те ми казаха да продължа надолу по реката. Вълнението ми продължи да се покачва и не след дълго срещнах трета група “хурии” (момичета), притежаващи много по-брилянтна красота от втората група. Те също започнаха да се вълнуват със словата: 

“Това е съпругът на Айна-и Мердие…”.

Аз въздъхнах с голямо задоволство и си казах: (Добре, че не е била от първата и втората група. Тези са умопомрачително красиви). След като отидох при тях и ги попитах, коя от тях е Айна-и Мердие, те ми отвърнаха:

“Кои сме ние, че да приличаме на Айна-и Мердие? Ние сме и само прислужнички.” Тогава попитах: “Тогава къде е тя?”. Те ми отвърнаха:

“Продължи по реката надолу, там ще видиш един палат. Тя е там!”.

Удивлението и вълнението ми продължиха да нарастват. След не дълго, приближавайки изящно красивият палат, пред него видях невиждано красиво момиче, много по-красиво от трите групи момичета взети заедно. Продължих към нея с голямо вълнение, като внезапно момичето се провикна на вътре през вратата :

“Айна-и Мердие , съпруга ти пристигна!”.

Шокиран от чутото аз си казах, (Не може да бъде, И ТОВА НЕ Е ТЯ!).

Доближих вратата на палата и точно преди да вляза бях спрян от портиерите. Погледнах вътре от отворената врата и какво да видя… На един трон седи толкова неземно и изящно красива жена, че колената ми на момента са се размекнаха. Паднах на колене треперейки и загубих ума и дума. Като се поосъзнах понечих да вляза при нея, но пак е бях спрян. Попитах:

“Защо не ме пускат вътре при тебе? Нали съм твой съпруг?”.

А тя е отвърна:

“Да, така е. Ти си мой съпруг. Но ти все още си жив на земята. За да съм твоя, първо трябва да усетиш смъртта и да се преселиш в отвъдното. Скоро ще сме заедно.”

В този момент се събудих. …”

След като младежът разказа своят сън, на следващитят ден падна “шехид”. Когато предаде душата си на лицето му сияеше голяма усмивка.peygamber-ashab


П.П.:

В книгите на ислямските алими се описва как Аллаху теаля е създал такива красиви същества за прислужници в Дженнета, че ако дори само колието на вратът на една “хурия” (прислужничка в Рая), слезе на земята , силното му сияние би почернило слънцето. Обяснено е по този начин поради това, че няма други думи за да се опише, какво преставлява Дженнета, т.е. Аллаху теаля е приготвил такива неземни красоти и блага, че не съществуват такива думи за да се опишат. Мястото (площта) за Дженнета, което е приготвил Той е толкова голямо, че разумът е безсилен да го осъзнае. Обяснението в книгите е, че Дженнета се съставлява от център в който ще пребивават Пророците и 8 раьона около него. Колкото по близко до центъра е някой, толкова по-високо ниво ще е постигнал. Затова всички ние трябва да се стремим да сме колкото се може по-близко до центъра, като четем книгите на ехли-суннетските алими и изпълняваме задължения си. Аллаху теаля да не ни отделя от правият път! Амин.dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: