Може ли всеки да тълкува Коран-и керим?

Въпрос:

Вие “ехли суннет вел джемаат” твърдите, че не всеки може да разбира Коран-и керим. А всъщност не е ли съобщено ясно във втори айет на сура Юсуф и 44-и айет на сура Фуссилят, че всеки е в състояние да разбира Коран-и керим?


Отговор:

Не, съвсем не е оповестено това, което предполагате Вие. За втори айет на сура Юсуф, който по смисъл гласи: “Низпослахме Корана на арабски, за да можете да го разберете”, разяснението в тефсирите е следното (предаваме в сбит вариант):

“Ние не низпослахме Коран-и керим на някакъв друг език, а го низпослахме на най-обширния (богатия) и ясен език – арабския. Ако поразмислите добре ще проумеете величието на тази книга, че тя е един шедьовър и че словата в нея са зов отправен към цялото човечество и ще разберете, че приемането на исляма е най-великото задължение и голямата благодат. О, араби, Коран-и керим беше низпослан на вашия език. Вие видяхте, че словата в него не наподобяват на словата на литераторите и стихоплетците. Ако поразмислите ще разберете, че това не е човешко слово, а е слово на Аллах.”
Следователно, изразът “за да разберете”, означава, че трябва да се осъзнае божествения произход на Коран-и керим, а не това да се разбират заповедите, съдържащи се в него. Ако това не беше така, Аллаху теаля нямаше да заповяда (по смисъл):

“О, Пророко Мой! Разясни Корана на хората!” (Нахл:44)

А що се отнася до 44-и айет на сура Фуссилят, който гласи по смисъл: “Ако Ние бяхме низпослали Корана на някой чужд език, щяха да кажат: “Значенията му трябваше да бъдат обяснени по-подробно. Каква книга може да бъде това за арабите, ако тя не е на арабски.” Кажи: “Този Коран е изцеление за хората и пътеводител, показващ им правия път. А в ушите на онези, които не вярват, се намира една (духовна) глухота и Коранът за тях е непонятен (покрит). Сякаш те са призовавани от далечно място и не схващат това, което Коранът им казва”, разяснението (тефсир), на който е следното:

“Коран-и керим е на вашия език, т.е. на арабски [а не е на китайски, елински или руски]. Вие, като араби, посредством вашето красноречие и майсторство на изразяване, бихте проумяли, че Коран-и керим е слово на Аллах.” Тука не се казва: “Тъй като владеете арабски, ще можете да разбирате и указите в него.”
В продължението на знамението се съобщава как неверниците [и враговете на исляма скрити зад мюсюлмански имена, казващи: “Коранът е достатъчен, няма нужда от други доказателства”] не могат да чуят и разберат Корана, подобно на глухите хора нечуващи звуците. И без това, ако всеки можеше да извлича един и същ смисъл от Корана, нямаше да се появят всичките 72 еретични секти. За всички мюсюлмани е фарз (неотложно задължение) да научат знанията за вероизповедание, фарзовете и харамите, а те могат да бъдат изучени само и единствено от книгите по “фикх” (ислямско право). Фикхът е извлечен от айетите и хадисите, благодарение на учените “муджтехиди” (най-големите ислямски учени).

(Хадика)


Имам Шарани “рахметуллахи алейх” казва:

“Ако Ресулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” не беше разяснил знанията за броя на намазите, за нисаба на зекята, начина за изпълнение на байрамските и дженазе (погребалните) намази, фарзовете на оруджа и хаджа и ислямското право, щеше да бъде невъзможно те да се научат от Коран-и керим”.


Когато един човек е казал на Имран бин Хусейн “рахметуллахи алейх”: “Говори ни само от Корана!”, той му е отвърнал: “О, глупако, как може да се разбере всичко от Корана? Например, можем ли да намерим по колко рекята са намазите?”

Един ден едни хора са дошли при хазрети Омер и са казали, (Не можахме да намерим доказателства в Коран-и керим относно това колко рекята трябва да се кланят намазите по време на пътуване (сефер). Хазрети Омер е отвърнал: “Онова, което не може да намерим в Корана, изпълняваме по начина, който сме видели от Расулюллах. Той намаляше на два рекята четирирекятовите намази.”

(Мизан-ул-кубра)


Освен това, за хора като нас не е въобще подходящо да четат тефсирите и хадисите с цел да научат религията от тях (поради липса на необходимата за тълкуването им научна основа), тъй като едно грешно разбиране или усъмняването в тях биха изкарали човек от религията. Хазрети Ебу Бекр “радияллаху анх”, който е проумял тази тънкост много добре, е казал:

“Ако се хвана да тълкувам Корана по свое разбиране, то тогава, кое парче земя би ме носило върху себе си и кое небе би правило сянка върху мен.”

(Шир’а)


Коран-и керим не може да бъде преведен на нито един език – дори и на арабски. Даже стиховете на хората не биха могли да бъдат преведени напълно. Те единствено могат да бъдат разяснени. Невъзможно е да се разбере значението на Коран-и керим от превод. Да се разбере смисъла на даден айет, означава да се разбере какво Аллаху теаля е искал да каже с него. Онзи, който чете превод, не можe да стори това. Той би разбрал само онова, което преводачът му е разбрал (или си е мислил, че е разбрал) в зависимост от нивото му на образованост. Особено ако преводачът му е еретик (бид’ат ехли), предаваните значения съвсем биха били изкривявани и изопачавани. Да се прави тефсир (да се тълкува) означава да се разбира волята на Аллах. Ако извлеченото по този начин значение е правилно, то тъй като ще е извлечено по непозволен от исляма начин, сторилият това ще е извършил грях, а ако то е грешно, човек напуска исляма.

(Берика)


В хадис-и шерифи се казва:

“Разясняващият Корана по-собствено разбиране, независимо дали е правилно, непременно ще е постъпил грешно.” (Несаи)

“Извличащият значение от Коран-и керим, без необходимата компетенция, ще бъде подложен на мъчение в Ада.” (Тирмизи)

“Онзи, който тълкува Коран-и керим по свое лично разбиране, напуска исляма.” (М. Раббани)


Print Friendly, PDF & Email

Share This: